Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Burgerzaken
Wij meten de waardering van onze inwoners voor onze dienstverlening (telefonie, online en fysiek) en werken doorlopend aan vernieuwing en vereenvoudiging van  onze dienstverlening . De kwaliteit van de basisregistratie personen houden we op orde door blijvend te monitoren. Ook weerstand bieden aan alle vormen van ondermijning in klantcontacten heeft onze permanente aandacht.  Wij zorgen dat we goed voorbereid zijn op de toekomstige verkiezingen.

Organisatieontwikkeling
In 2019 zijn we gestart met een actieprogramma dat we in 2020 doorzetten. Er zijn verschillende acties, verdeeld over een aantal sporen: leren, ontwikkelen & innoveren, leiderschap, samenwerken & elkaar kennen, opgavegericht werken en bedrijfsvoering maakt mogelijk.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Burgerzaken
Wij werken met andere afdelingen binnen onze gemeente samen op het gebied van de Basisregistratie Personen (zij zijn afnemers) en wij verrichten de gemeentelijke telefonische dienstverlening  via het algemeen telefoonnummer 14024. Daarnaast werken we samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in geval van calamiteiten. Het KlantenContactCentrum van de gemeente Nijmegen is, indien nodig, het eerste aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven. Verder werken wij samen met de IND, woningbouwcorporaties en maatschappelijke instellingen en nemen wij deel aan het Landelijk Project Adreskwaliteit. In samenspraak met het ministerie van BZK kent Nederland 19 gemeenten waar EU-burgers een Burgerservicenummer (BSN) kunnen aanvragen aan het RNI-loket (Registratie Niet-ingezetenen). Nijmegen is één van de gemeenten die deze taak uitvoert. Er worden geen taken door verbonden partijen uitgevoerd.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 67

7,9 %

Baten

€ 9

1,1 %

ga terug