Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

Besparing middelen cultuur

352

354

132

Evenementenbeheer onderuitputting

20

20

20

20

Onderzoeksbudget cultuur onderuitputting

50

50

50

50

5.4 Musea

Stoppen regio archeologie

50

50

50

Stoppen uitvoering motie Hillen

50

50

50

Totaal veranderingen in de begroting

422

524

302

170

Besparing middelen cultuur
De keuze ligt voor om € 350.000 van de extra middelen vanuit het coalitieakkoord in te zetten ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in Museum Het Valkhof. Wij stellen voor in de jaren 2020 t/m 2022 een deel van de middelen die niet nodig zijn voor de kapitaallasten (bouw start pas in 2021 en duurt tot en met 2023) vrij te laten vallen.

Evenementenbeheer onderuitputting
Voor diverse werkzaamheden met betrekking tot evenementen (Koningsdag/Sinterklaas/Kerst) is € 80.000 begroot; in de afgelopen jaren waren de werkelijke kosten ongeveer € 60.000. We stellen voor op deze budgetten een besparing in te boeken van € 20.000.

Onderzoeksbudget cultuur onderuitputting
Er is een algemeen budget van € 100.000 voor onderzoeken en overige kosten beschikbaar voor de culturele instellingen. In de praktijk blijft hier jaarlijks een budget van € 50.000 over. We stellen voor het budget hierop bij te stellen.

Stoppen regio-archeologie
Voor regiogemeenten vertolken wij de rol van bevoegd gezag. We stellen voor hiermee te stoppen. Dit levert een besparing op van ongeveer € 50.000 per jaar.

Stoppen met uitvoering motie Hillen
De afgelopen jaren hebben we de motie Hillen uitgevoerd. Bij particuliere projecten waarbij onderzoek niet verplicht is, bieden wij aan om archeologisch onderzoek te doen als de locatie vanuit dit perspectief interessant is. We stellen voor hiermee stoppen en een besparing in te boeken van € 50.000 per jaar.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 29

3,4 %

Baten

€ 4

0,5 %

ga terug