Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Cultuurvisie Groei.
We gebruiken 2020 als een ontwikkeljaar. We werken  de speerpunten: cultuur op school, participatie, publieksbereik, kwaliteit, verbinding cultuur en erfgoed, cultuur in het sociale domein, creativiteit en innovatie verder uit en maken per speerpunt een concrete aanpak.  In het ontwikkeljaar 2020 starten we met de nieuwe amateurkunstregeling , een aanjaagsubsidie en een subsidieregeling voor culturele projecten. Hiermee stimuleren we actieve cultuurparticipatie, ontwikkelen we nieuw aanbod en dragen we met culturele projecten bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.
Subsidie voor instellingen, die al meerdere jaren subsidie ontvangen verlenen we een eenjarige subsidie voor het  jaar 2020. We vragen aan de instellingen om  inzichtelijk te maken op welke wijze zij bijdragen aan de drie programmalijnen. Meerjarige subsidies verlenen we vanaf 2021 op basis van een nieuw subsidiehuis. Deze subsidieperiode loopt dan synchroon aan de rijksbeleidsperiode. Voor de beoordeling van het merendeel van de subsidies vragen we advies aan een commissie.  In de commissie zitten onafhankelijke personen met veel kennis van kunst en cultuur.  In 2020 werken we aan het samenstellen en installeren van deze commissie.
We gaan in overleg  met de grote zes  culturele instellingen over de bijdrage die zij leveren aan de realisering van de programmalijnen, zodat we vanaf 2021 een meerjaren budgetsubsidie kunnen verlenen.
We blijven investeren in het verstrekken van kunstopdrachten in de openbare ruimte om een bijdrage te leveren aan de (culturele) kwaliteit en beleving van de stedelijke omgeving. De kunstopdrachten worden aan de hand van een uitvoeringsprogramma verstrekt.  De nieuwe cultuurvisie geldt daarbij als uitgangspunt.

Cultureel Vastgoed

We gaan verder met de (voorbereidingen voor) de restauratie van de Barbarossarruïne en de Nicolaaskapel in het Valkhof. Ook voeren we de restauratie en verbeelding van de burchtmuren in het Valkhofpark, als onderdeel van de Visie Valkhofkwartier, uit.

Na de renovatie van de Vereeniging  gaan we  de staat van onderhoud van de Schouwburg onderzoeken. Dit moet leiden tot een masterplan voor de renovatie van de Schouwburg. Samen met Museum het Valkhof Kam starten we met het uitvoeren van het masterplan van het museumgebouw op Kelfkensbos.  Het museum heeft gewerkt aan een integraal samenhangend masterplan op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig museum. In dit masterplan komen aanpassing aan het gebouw en inhoudelijke zaken samen. In het plan spelen winkel, café en publieksruimtes een belangrijke rol. Deze  worden verplaatst naar de voorgevel en zijn daarmee vrij toegankelijk. Hiermee creëren we  meer verbinding tussen museum en het Valkhofkwartier.
We evalueren ons atelierbeleid en stellen dat waar nodig bij. Ook werken we mee aan het gezamenlijk  huisvesten van een aantal festivalorganisaties.

025 Arnhem Nijmegen
Als onderdeel van Landsdeel Oost (provincies Gelderland, Overijssel en de grote steden uit beide provincies) zijn we gesprekspartner voor het Ministerie van OCW. Met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland werken we verder aan de invulling en van ons  cultureel profiel voor de stedelijke culturele  regio 025  Arnhem-Nijmegen. We werken gezamenlijk aan 10 proeftuinen, waarvan de proeftuinen ‘025 Duurzame mode’,  ‘Productienetwerk jeugdtheater en –dans’ en ‘Publieksbereik en smaakclusters’  door zowel  de provincie als de beide steden Arnhem en Nijmegen gefinancierd worden.  De proeftuin 025 duurzame mode wordt ook gefinancierd door het Rijk. De proeftuinen lopen in de periode 2019 en 2020.

Archeologische keten
Samen met de provincie Gelderland gaan we aan de slag met de uitvoering van het masterplan van Museum Het Valkhof en het gezamenlijk archeologisch depot. In 2020 wordt het Museum Kam, dat eigendom is van de provincie gerenoveerd. Op alle drie de locaties wordt het  archeologische verhaal van Gelderland en Nijmegen opgeslagen, bestudeerd en gepresenteerd. Hiermee  zorgen we ervoor dat  de archeologische keten  van opgraving tot presentatie wordt verbeterd. In 2020 starten  we met de verbouwingswerkzaamheden van het archeologisch depot. Het huidige depot voldoet niet aan de wettelijke eisen, die voortvloeien uit de Erfgoedwet en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Om aan de wettelijke eisen te voldoen gaan we o.a. aparte opslagruimtes creëren voor de bewaring van kwetsbare materialen en de klimaatbeheersing optimaliseren. Het nieuwe depot zal plaats bieden aan zowel onze eigen collectie als aan die van de provincie Gelderland. Vanuit onze rol als depothouder voor archeologische bodemvondsten onderhouden we de archeologische vondsten in het depot en dragen zo zorg voor behoud van de materiële resten van ons verleden.

Erfgoed beleven

In 2020 vieren we  75 jaar vrijheid, zowel tijdens een jongerenprogramma 75 jaar Vrijheid in het weekend van 8 februari (Rijnlandoffensief) als tijdens Bevrijdingsdag  op 5 mei 2020. Binnen Verleden Verbeeld zetten we de komende jaren in op het thema Nijmegen verdedigingsstad en in 2020 richten we ons hierbij op de Romeinse Limes.  
In 2020 starten we  met beleefbaar maken van en het betrekken van het publiek bij de Limes.
We leveren een bijdrage aan de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen en de landelijke Romeinenweek. We stellen onze (archief)bronnen beschikbaar voor de vele manifestaties en tentoonstellingen die op cultuurhistorisch gebied in 2020 worden georganiseerd.
In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis worden wisselende exposities ingericht en krijgen bewoners en bezoekers van Nijmegen handreikingen om de parels van de Nijmeegse geschiedenis elders in de stad te gaan zien en beleven: tentoonstellingen, musea, rondwandelingen, evenementen.
We leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen en het weekeinde van de Nijmeegse 024geschiedenis in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Erfgoed behouden en ontwikkelen
We werken verder aan de aanwijzing van de Romeinse Limes tot UNESCO werelderfgoed. Dit doen we samen met de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, diverse erfgoedinstellingen, 25 andere gemeenten in Nederland en de Duitse Bundesländer Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz.
We voeren in opdracht archeologisch onderzoek uit op (her)ontwikkelingslocaties. We stellen eisen op waaraan archeologisch onderzoek moet voldoen dat binnen de gemeente uitgevoerd wordt. We controleren op de uitvoering van deze onderzoeken en toetsen de hieruit volgende rapportages.
We denken mee over de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en ruimtelijke plannen.  We dragen zorg voor het inspecteren, verwerven, beheren en beschikbaar stellen van archieven, collecties en andere informatiebronnen en stellen deze beschikbaar via onze studiezaal en website.
Door de transitie van papier naar digitaal wordt het belang van onze digitale dienstverlening steeds groter. Steeds meer toegangen en bronnen worden op de website van het Regionaal Archief geplaatst en als open data beschikbaar gesteld.

Om de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het digitaal archief voor de toekomst te kunnen borgen werken we verder aan de opzet van beleid en organisatie voor een e-depotvoorziening voor de gemeente Nijmegen en regiogemeenten.
We stellen een uitvoeringsprogramma voor handhavingsbeleid monumenten op en borgen cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen. We denken actief mee met ontwikkelaars en eigenaren in de stad om te komen tot duurzame oplossingen voor beschermde en beeldbepalende panden. We stellen beleid op voor instandhouding naoorlogse gebouw gebonden kunst.

De Stevenskerk levert een belangrijke bijdrage aan het culturele en cultuurhistorische klimaat van de stad. We gaan onze rol als gemeente hierbij onderzoeken/bepalen. We adviseren de Stevenskerk in het komende restauratietraject.

In 2019 zijn we begonnen om, samen met de stad, een kerkenvisie op te stellen, voor omgang met leegstaand en vrijkomend religieus erfgoed. In 2020 ronden we deze visie af.
Op basis van de archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, maken we beleidskaarten die als basis dienen voor de omgevingsvisie.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

We werken samen met culturele en cultuurhistorische organisaties en instellingen in de stad, met de Radboud Universiteit, gemeente Arnhem, de provincie Gelderland, Nederlandse Limes Samenwerking, Landsdeel Oost, het welzijns- en het onderwijsveld, Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 29

3,4 %

Baten

€ 4

0,5 %

ga terug