Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€181.3

€101.6

rek. 2018

€181.1

€103.2

begr. 2019

€184.5

€107.9

begr. 2020

€184.2

€108.9

begr. 2021

€183.2

€108.9

begr. 2022

€182.4

€108.9

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
6.3 Inkomens regelingen140.2140.4144.5145.2144.7144.7
6.4 Begeleide participatie25.324.926.025.925.624.8
6.5 Arbeidsparticipatie15.815.814.013.112.912.9
Totale lasten181.3181.1184.5184.2183.2182.4
Baten
6.3 Inkomens regelingen101.6103.2107.9108.9108.9108.9
6.5 Arbeidsparticipatie0.00.00.00.00.00.0
Totale baten101.6103.2107.9108.9108.9108.9
Saldo van lasten en baten79.7N77.9N76.6N75.3N74.3N73.5N

Werk en Inkomen
Het totale saldo voor Werk en Inkomen bedraagt 78,1 miljoen euro in 2019 en neemt af naar 73,1 miljoen euro in 2023. Hierna volgt per taakveld een analyse op hoofdlijnen.
Inkomensregelingen
Het saldo van taakveld Inkomensregelingen bedraagt 37,2 miljoen euro in 2019 en neemt af tot 35,5 miljoen euro in 2023, een daling van 1,7 miljoen euro.

 Vanaf 2020 daalt het saldo met 1,4 miljoen euro. Oorzaken hiervoor zijn dat ten opzichte van begrotingsjaar 2019
de lasten op het gemeentelijk aandeel op BUIG met 0,8 miljoen euro dalen. Bovendien is in het Koersdocument  2020-2023 besloten om maatregelen op bijzondere bijstand te treffen, wat eveneens een daling van de begrote
lasten betekent van 0,7 miljoen euro. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2018-2022 besloten om de premiebijdrage voor de CAZ te verlagen, wat een lastenverlaging betekent van 0,8 miljoen euro en dalen de uitvoeringslasten met € 0,2 miljoen euro.
Hiertegenover staat dat de lasten stijgen vanaf 2020 doordat het minima busabonnement wordt ingevoerd; hiervoor is 1,1 miljoen euro budget beschikbaar gesteld. Per saldo wordt hiermee de lastendaling van 1,4 miljoen euro verklaard.

Met ingang van begrotingsjaar 2022 dalen de lasten verder met 0,3 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente tot en met 2021 tijdelijke middelen van het Rijk ontvangt van circa 0,3 miljoen euro voor de bestrijding van Armoede en schulden.

Begeleide participatie
Het saldo van het taakveld Begeleide participatie bedraagt vanaf 2019 zo'n  25,4 miljoen euro en neemt in 2023 af naar 24,7 miljoen euro. De reden hiervoor is onder meer dat in het Koersdocument 2020-2023 de keuze is gemaakt om het gemeentelijk budget in 2023 met 1 miljoen euro te verlagen.

Arbeidsparticipatie
Het saldo van het taakveld Arbeidsparticipatie bedraagt 13,5 miljoen euro en neemt af tot 12,9 miljoen euro in 2023. Dit heeft enerzijds te maken met de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Het meerwerk dat de gemeente Nijmegen inkoopt bij de MGR wordt vanaf 2020 afgebouwd. Dit veroorzaakt een daling van 0,45 miljoen euro. Daarnaast is er in de begroting meerjarig rekening gehouden met een terugloop van de rijksmiddelen Participatie. Dit zijn de hoofdoorzaken voor de verdere daling van de beschikbare budgetten op dit taakveld.

Voor een nadere toelichting op wijzigingen in de begroting 2020-2023verwijzen we naar het kopje ‘Veranderingen in de Begroting’.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 183

21,8 %

Baten

€ 108

12,8 %

ga terug