Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

 • re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
 • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
 • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
 • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
 • loonwaardebepaling;
 • inburgering (WI) cursus Nederlands;
 • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet:

 • volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
 • de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
 • niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
 • de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.

Overzicht baten en lasten

€15.800

€45

rek. 2018

€15.849

€0

begr. 2019

€13.991

€15

begr. 2020

€13.069

€15

begr. 2021

€12.882

€15

begr. 2022

€12.889

€15

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Kinderopvang doelgroepen7800000
Afbouw WIW banen1500000
Trajecten8612260000
Werkervaring4000000
Faciliteiten1300000
Participatie12.95514.04912.77112.22812.04512.052
Participatiebudget49500000
Werkcorporaties1.004746517575757
Leerwerkprojecten293220610691691691
ESF Werk is de uitkomst4600000
6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv060893938989
Totale lasten15.80015.85013.99113.06812.88212.888
Baten
Kinderopvang doelgroepen000000
Trajecten000000
Leerwerkprojecten100000
ESF Werk is de uitkomst4600000
6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv0015151515
Totale baten45015151515
Saldo van lasten en baten15.755 N15.850 N13.976 N13.053 N12.867 N12.873 N

Toelichting

In het taakveld arbeidsparticipatie nemen we participatiemiddelen op die we inzetten bij de MGR voor de re-integratie naar werk . Bovendien wordt op dit taakveld het meerwerk verantwoord dat door de MGR wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Van het Rijk krijgen wij een Integratie-uitkering, die in de begroting volledig op dit taakveld wordt ingezet.
Het begrote saldo voor het jaar 2019 bedraagt 15,5 miljoen euro en loopt af naar 12,9 miljoen euro in 2023. Dit heeft enerzijds te maken met de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Het meerwerk dat de gemeente Nijmegen inkoopt bij de MGR wordt vanaf 2020 afgebouwd. Dit veroorzaakt een daling van 0,45 miljoen euro vanaf begrotingsjaar 2020.
Bovendien is er in de begroting meerjarig rekening gehouden met een terugloop van de Rijksmiddelen Participatie.
Dit zijn de hoofdoorzaken voor de daling van de beschikbare middelen voor dit taakveld.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 13.841

7,6 %

Baten

€ 15

0,0 %

ga terug