Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

6.3 Inkomens regelingen

Bijzondere bijstand - naturalisatie

100

100

100

100

Bijzondere bijstand niet indexeren

300

300

300

300

Taakstelling uitvoering meedoenregeling

150

150

150

150

Vermogenstoets CAZ

150

150

150

150

6.4 Begeleide participatie

Werkbedrijf - wsw

1.000

Totaal veranderingen in de begroting

700

700

700

1.700

Bijzondere bijstand voor naturalisatie
Op dit moment komen Nijmegenaren met een laag inkomen bij naturalisatie in aanmerking voor vergoeding van deze kosten vanuit de bijzondere bijstand. Hier stoppen wij mee per 1 januari 2020. Een statushouder heeft ten aanzien van zijn recht op inkomensvoorzieningen dezelfde rechten als een Nederlander. Om die reden is het niet noodzakelijk voor vreemdelingen om zich te laten naturaliseren (Nederlander te worden). De gemeente Nijmegen is één van de weinige gemeenten die naturalisatie vergoedt. We besparen hiermee € 100.000 structureel.

Bijzondere bijstand niet indexeren
Jaarlijks worden de prijzen van een deel van de voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand geïndexeerd. In 2020 passen we deze indexering eenmalig niet toe op onderdelen waarvan wij de tarieven bepalen. Dit betekent dat de vergoedingen op het niveau van 2019 blijven. Het niet indexeren is van toepassing op de onderdelen waarvan wij de tarieven bepalen. We boeken hiermee een besparing in van € 300.000 structureel.

Taakstelling uitvoering Meedoenregeling
Er is € 650.000 begroot voor de Meedoenregeling (inclusief uitvoeringskosten). Op grond van de uitgaven in 2018 is het opleggen van een taakstelling van € 150.000 haalbaar. De Meedoenregeling blijft in 2020 € 150 per persoon.

Vermogenstoets Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ)
Per 1 januari 2020 voeren we een vermogenstoets in. Als we uitgaan van een vermogensgrens van € 6.120 voor een  alleenstaande en € 12.240 voor een gezamenlijk huishouden of alleenstaande ouder, dan is de verwachte besparing    € 150.000 structureel. Er wordt bij de toets gekeken naar beschikbaar vermogen (dus bijvoorbeeld niet naar de woning).

WerkBedrijf - Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Het gemeentelijk aandeel in het Sociale Werkvoorzieningsbudget kan in 2023 met 1 miljoen euro naar beneden worden bijgesteld in lijn met de begroting van de MGR.  

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 183

21,8 %

Baten

€ 108

12,8 %

ga terug