Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

6.4 Begeleide participatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

  • beschut werken;
  • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen;
  • dagbesteding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder 6.5;
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein) horen thuis onder taakveld 0.7.

Overzicht baten en lasten

€25.347

€0

rek. 2018

€24.872

€0

begr. 2019

€25.958

€0

begr. 2020

€25.882

€0

begr. 2021

€25.579

€0

begr. 2022

€24.773

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Wsw25.34724.82225.91225.83625.53524.729
6.4 Begeleide participatie Uitvkv05046464444
Totale lasten25.34724.87225.95825.88225.57924.773
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten25.347 N24.872 N25.958 N25.882 N25.579 N24.773 N

Toelichting

Het saldo van het taakveld Begeleide participatie in 2019 bedraagt 25,4 miljoen euro en neemt vanaf 2023 af naar
24,8 miljoen euro. De reden hiervoor is onder meer dat in het Koersdocument 2020-2023 de keuze is  gemaakt om het gemeentelijk budget in 2023 met 1 miljoen euro te verlagen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 25.958

14,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug