Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

6.3 Inkomens regelingen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
  • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
  • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
  • gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

Overzicht baten en lasten

€140.197

€101.580

rek. 2018

€140.429

€103.154

begr. 2019

€144.472

€107.906

begr. 2020

€145.171

€108.906

begr. 2021

€144.705

€108.906

begr. 2022

€144.705

€108.906

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
BOB0552552552552552
BBZ1.6221.1111.1111.1111.1111.111
IOAW7.7747.4807.4807.4807.4807.480
IOAZ371342342342342342
Participatiewet110.638101.799105.185106.027105.820105.820
Bijz.bijstand17.27614.37715.19414.22813.97313.973
Kwijtschelding afvalstoffenheffing400000
Kwijtschelding hondenbelasting107110113113113113
Maatschappelijke participatie8871.6111.4992.6812.6812.681
Kwijtschelding OZB1300000
BBZ-Buig1.501848848848848848
Kwijtschelding rioolheffing400000
6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn012.19912.14811.78911.78511.785
Totale lasten140.197140.428144.472145.170144.704144.704
Baten
BOB20552552552552552
BBZ3441.0921.0921.0921.0921.092
IOAW8.2272.4802.4802.4802.4802.480
IOAZ438342342342342342
Participatiewet91.10096.531101.181102.181102.181102.181
Bijz.bijstand3561.3101.4121.3101.3101.310
Maatschappelijke participatie000102102102
BBZ-Buig1.135848848848848848
Totale baten101.578103.153107.906108.906108.906108.906
Saldo van lasten en baten38.619 N37.274 N36.566 N36.264 N35.798 N35.798 N

Toelichting

Het saldo van taakveld Inkomensregelingen bedraagt 37,2 miljoen euro in 2019 en neemt af tot 35,5 miljoen euro in 2023; een daling van 1,7 miljoen euro.
Vanaf 2020 daalt het saldo met 1,4 miljoen euro. Een oorzaak is dat ten opzichte van begrotingsjaar 2019 het gemeentelijk aandeel in BUIG daalt met 0,8 miljoen euro. Bovendien is in het Koersdocument  2020-2023 besloten om maatregelen op bijzondere bijstand te treffen, wat eveneens een daling van de begrote lasten betekent van 0,7 miljoen euro. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2018-2022 besloten om de premiebijdrage voor de CAZ te verlagen, wat een lastenverlaging betekent van 0,8 miljoen euro, en dalen de uitvoeringslasten met 0,2 miljoen euro.
Hiertegenover staat dat lasten stijgen vanaf 2020 doordat het minima busabonnement wordt ingevoerd; hiervoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per saldo wordt hiermee de lastendaling van 1,4 miljoen euro verklaard.

Met ingang van begrotingsjaar 2022 dalen de lasten verder met € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente tot en met 2021 tijdelijke middelen ontvangt van ca. € 0,3 miljoen vanuit het Rijk voor de bestrijding van Armoede en schulden.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 143.522

78,3 %

Baten

€ 107.906

100,0 %

ga terug