Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Werk
De conjunctuur is gunstig. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger de mismatch te overbruggen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo is er onder andere door wijzigingen van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Wajong en de afbouw van de gesubsidieerde arbeid een grotere groep kwetsbare bijstandsgerechtigden. Terwijl de arbeidsmarkt vraagt om direct inzetbare, veelal hoger opgeleide werknemers voor specifieke sectoren zoals de techniek en ICT. Door uitvoering te geven aan het regionaal strategisch arbeidsmarktbeleidsplan en daar bovenop lokaal een gerichte aanpak in te zetten, willen we toch meer (deeltijd)uitstroom uit de bijstand naar werk realiseren. WerkBedrijf levert maatwerk, zet in op matching, jobcoaching, opleidingen en loonkostensubsidies en heeft daarbij specifieke aandacht voor jongeren, ouderen, statushouders en mensen met een beperking. Daarnaast is WerkBedrijf werkgever voor ongeveer 1.000 Nijmegenaren in een dienstverband op basis van de sociale werkvoorziening (SW).

Inkomen
Eén van de lessen die we van het Masterplan hebben geleerd, is dat aandacht doet bewegen. In 2020 willen we gaan werken met gerichte caseloads en meer klantcontact, bijvoorbeeld specifiek voor een groep jongeren. Ook voor onze afdeling Zorg en Inkomen wordt het leveren van maatwerk steeds meer de norm. Voor jongeren, statushouders, ouderen en dak- en thuislozen hebben we een specifieke aanpak. Ook zetten we extra in op het stimuleren van parttime werken. We zetten intensief in op handhaving en naleving. Dit houdt allereerst in dat we goed, duidelijk en veelvuldig informeren, zodat er geen onbedoelde fouten worden gemaakt. Ten slotte ontvangen we in 2020 de conclusies van het experiment met de Participatiewet.

Armoedebestrijding
De armoede in Nijmegen daalt, maar de langdurige armoede blijft onverminderd hoog. Door een veelheid aan inkomensondersteunende regelingen en participatieregelingen ondersteunen we inwoners die in armoede leven. En we stimuleren mensen met een laag inkomen om toch volwaardig mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld door  sport, cultuur of educatie. In aanvulling op onze bestaande armoederegelingen komt er per 2020 een goedkoop busabonnement voor minima. Ten slotte blijven we in 2020 ook inzetten op betere dienstverlening: toegankelijke brieven en formulieren, persoonlijk klantcontact en meer maatwerk. Begin 2020 stellen we de nieuwe armoedeagenda voor de komende jaren vast.

Schuldhulpverlening
Schuldensituaties kunnen leiden tot stress, eenzaamheid, werkloosheid en gezondheidsklachten. We willen daarom schuldensituaties zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch sprake is van schulden, dan zetten we ook in 2020 in op vroegtijdige signalering en een effectieve vervolgaanpak. Dit doen we onder andere door het project vroegsignalering voort te zetten, in elke wijk en mogelijk ook nog op specifieke locaties zoals WerkBedrijf een financieel expert te positioneren, de wanbetalersregeling uit te voeren en een goed alternatief op te zetten voor professionele bewindvoering.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

De belangrijkste verbonden partij waarmee we vanuit het programma Werk en Inkomen te maken hebben, is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR). Bij de oprichting van de MGR is ervoor gekozen om te starten met een module WerkBedrijf, waarin alle professionaliteit op het gebied van arbeidstoeleiding (inclusief SW en arbeidsmatige dagbesteding) is gebundeld. Dit biedt efficiëntie en slagkracht en is daarnaast vooral bedoeld om een betere dienstverlening te kunnen bieden aan werkzoekenden en ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. In het verleden was er immers een versnipperde dienstverlening, waarbij per doelgroep, per regeling, per jaar, per gemeente ander beleid gevoerd werd. Het verstrekken van de uitkeringen, de handhaving en een deel van de taken op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding worden daarnaast uitgevoerd door de gemeentelijke afdeling Zorg en Inkomen. In de experimenten Participatiewet werken we intensief samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening wordt verder goed samengewerkt met een veelheid aan grote professionele en kleine particuliere initiatieven in de stad, waarvan er een aantal al in de vorige paragraaf is genoemd.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 183

21,8 %

Baten

€ 108

12,8 %

ga terug