Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€4.8

€1.9

rek. 2018

€6.0

€2.0

begr. 2019

€6.1

€2.1

begr. 2020

€6.2

€1.9

begr. 2021

€6.2

€1.9

begr. 2022

€5.9

€1.9

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling1.52.42.93.03.12.8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur0.00.10.10.10.10.1
3.3 Bedrijfsloket1.81.51.11.11.01.0
3.4 Economische promotie1.52.02.02.02.02.0
Totale lasten4.86.06.16.26.25.9
Baten
3.1 Economische ontwikkeling0.40.50.30.10.10.1
3.3 Bedrijfsloket0.60.50.70.70.70.7
3.4 Economische promotie0.91.01.11.11.11.1
Totale baten1.92.02.11.91.91.9
Saldo van lasten en baten2.9N4.0N4.0N4.3N4.3N4.0N

De begroting van het programma Economie en Toerisme bedraagt in 2020 per saldo 4,5 miljoen euro.

Hiervan zetten we  2,6 miljoen euro in bij het taakveld Economische Ontwikkeling. Een groot deel van dit budget bestaat uit extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor het stimuleren van bedrijvigheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat en voor de professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven. Het gaat om € 650.000 in 2020 oplopend tot 1 miljoen euro in 2022. Daarnaast is vanaf 2020 structureel 0,3 miljoen euro gereserveerd voor professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven, door het versterken van accountmanagement en een meer gerichte acquisitieaanpak. Voor de subsidiebijdrage aan CITC reserveren we in 2020 een bedrag van 0,5 miljoen euro.  Ook vallen onder dit taakveld de transformatieaanpak binnenstad en de 'Economische Innovatie Agenda'.

Het taakveld Economische promotie, per saldo 1,4 miljoen euro, bestaat voornamelijk uit evenementen zoals de vierdaagse wandelmarsen en zomerfeesten. Daarnaast bevat dit taakveld onze bijdrage aan RBT-KAN en de opbrengst toeristenbelasting.

Onder het taakveld Bedrijfsloket van per saldo 0,3 miljoen euro valt het Ondernemersfonds, het bedrijvenloket, kermissen en markten en kiosken.

Het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur bevat voor 0,1 miljoen euro uitvoeringskosten gerelateerd aan werklocaties.

De totale uitvoeringskosten voor het programma Economie en Toerisme bedragen per saldo ruim 1,8 miljoen euro.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %

ga terug