Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

3.1 Economische ontwikkeling

Subsidiebijdrage CITC

-500

-500

-500

-250

3.3 Bedrijfsloket

Economische visie en ondernemersfonds

100

100

100

100

Ondernemersfonds extra

100

100

100

100

3.4 Economische promotie

Verhogen opbrengst toeristenbelasting

150

150

150

Totaal veranderingen in de begroting

-300

-150

-150

100

Subsidiebijdrage CITC
Vorig jaar is er 2 miljoen euro in de saldireserve gereserveerd voor het CITC . Deze middelen stellen we in de komende jaren als subsidie beschikbaar. We nemen hiervoor 2 miljoen euro aan subsidies op in het programma Economie en Toerisme en onttrekken deze middelen aan de saldireserve. In 2019 betreft dit 0,25 miljoen euro en in de jaren 2020 - 2023 in totaal  1,75 miljoen euro.

Economische visie en ondernemersfonds / Ondernemersfonds extra
Sinds 2006 bestaat in Nijmegen het Ondernemersfonds. Het fonds is opgericht om de hoge last van OZB voor niet-woningen voor ondernemers te verzachten en is gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat in onze stad. Het biedt financiële ondersteuning aan werklocaties, werklocatiemanagement, het Huis voor de Binnenstad en binnenstadspromotie en incidentele projecten. Vanuit het Ondernemersfonds zetten we jaarlijks 0,2 miljoen euro in voor projecten en circa 0,4 miljoen euro voor werklocatiemanagement. Vanaf 2020 stoppen we met het projectendeel. Dit levert vanaf een besparing op van 0,2 miljoen euro. Wel blijven we via de economische visie inzetten op het stimuleren van de Nijmeegse economie en het werklocatiemanagement. Zo houden we het voor ondernemers aantrekkelijk om zich in deze regio te vestigen op veilige, aantrekkelijke en moderne werklocaties.

Verhogen opbrengst toeristenbelasting
Aangezien het aantal overnachtingen al een aantal jaren stijgt, verwachten we de komende jaren ook een plus op de begrote inkomsten. We verwachten dat dit  vanaf 2021 jaarlijks € 0,15 miljoen euro extra oplevert. Als dit onvoldoende blijkt, kan bij de Zomernota 2022 worden besloten tot het verhogen van de belasting van € 2,31 euro naar  maximaal € 3 euro per overnachting. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om toeristenbelasting bij Airbnb’s te heffen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %

ga terug