Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Om richting te geven aan de koers is in 2019 een economische visie opgesteld. De economische visie #Kans voor Nijmegen is het resultaat van een intensief, participatief traject met de stad. Aan de hand van de 2 thema’s Technologie en Human Factor en 6 actielijnen leggen we acties in de economische visie vast, die we samen met ondernemers, kennisinstellingen en andere stakeholders de komende vijf jaar gaan uitvoeren om van Nijmegen een nog krachtiger economisch ecosysteem te maken en zo banengroei te realiseren.  

We stimuleren innovatie door ondernemers en kennisinstellingen actief aan elkaar te koppelen en door kennis naar de markt te brengen. Samen met de partners gaan we aan de slag met een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de Novio Tech Campus en werken we verder aan de versterking van het totale netwerk van bedrijven en (campus)locaties in Nijmegen.

We maken sterker wat sterk is en dragen samen de trots van de stad uit.  We geven uitvoering aan het plan van aanpak 'Versterken economische kracht Health & High Tech' en zetten blijvend in op de speerpunten van onze deze sterke sectoren. Dit doen we via marketing en acquisitie, door meer te investeren in R&D-faciliteiten en door het potentieel van het mkb beter te benutten en talenten aan onze stad te binden.

we zetten in op een circulaire economie. Dit doen we door duurzaamheid en ondernemerschap te verbinden, door hergebruik van goederen te stimuleren en door circulaire ondernemers een podium te bieden.  Vertrekpunt hierbij zijn de sectoren maakindustrie, zorg, bouw en afval.  Binnen deze sectoren wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een kenniscentrum voor de bouw, het opzetten van een netwerk van ICT- en elektronicabedrijven uit de regio Nijmegen,  een plan van aanpak voor een circulair ambachtscentrum en betere benutting van energie en afvalstoffen voor de zorgsector ('zero-waste'). De projecten dienen als hefboom voor een stadsbrede transitie naar een circulaire economie.

We stimuleren ondernemerschap bij nieuwe en bestaande bedrijvigheid met voldoende en kwalitatief goede werklocaties en door starters, jongeren en andere doelgroepen te helpen bij het ondernemerschap. Via ons OndernemersPunt verzorgen we de dienstverlening aan bedrijven en instellingen. In 2019 zijn we gestart met de versterking van ons accountmanagement door dit professioneel, proactief en data-gestuurd in te richten. Hier gaan we in 2020 mee verder. Door bestaande en potentieel nieuwe bedrijven goed te kennen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling, dragen we bij aan het realiseren van economische groei en meer werkgelegenheid in de stad. Het team accountmanagers is structureel met twee personen uitgebreid. Dat maakt dat we ons op meer vlakken proactief kunnen inzetten om een veel grotere groep ondernemers van dienst te kunnen zijn. Naast de kansrijke (speerpunt)sectoren Health & High Tech en Logistiek, komen sectoren als ICT, Zakelijke Dienstverlening en Vrijetijdseconomie in beeld voor gerichte aandacht van onze accountmanagers.
Om de hele beroepsbevolking economisch veerkrachtig te houden en talent aan onze regio te binden,
is een actief arbeidsmarktbeleid en een uitvoeringsgerichte human capital agenda noodzakelijk, zodat bedrijven kunnen groeien. De human capital-aanpak is gericht op het aanpakken van krapte op de arbeidsmarkt en op de kwalitatieve match tussen de beroepsbevolking en banen. Dit doen we door samen met partners in stad en regio te investeren in concrete acties voor het aantrekken, opleiden en vasthouden van talent.

De waardering van bedrijven en instellingen voor het ondernemersklimaat en de bedrijfsomgeving in Nijmegen is met respectievelijk een 6,6 en 7 positief. We willen dat de waardering voor het vestigingsklimaat in 2020 nog verder verbetert. Bedrijven kiezen steeds vaker hun vestigingsplaats op basis van het aanwezige ecosysteem. Het versterken van dit ecosysteem van ondernemend Nijmegen is daarom van belang. Onder andere met het Ondernemersfonds en onze bijdrage aan de Stichting RvN@ ondersteunen we de samenwerking in stad. Met beide partners en andere vertegenwoordigers van ondernemend Nijmegen gaan we in gesprek om nieuwe afspraken te maken over een effectieve samenwerking in het economisch domein.  Daarnaast is het ecosysteem gebaat bij voldoende en kwalitatief goede en bereikbare werklocaties en professioneel parkmanagement. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar de logistiek en watergebonden bedrijvigheid, als een van de sterke economische sectoren in stad en regio

In regionaal verband stemmen we via het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vraag en aanbod van werklocaties, zoals bedrijventerreinen, perifere detailhandel en kantoorlocaties, op elkaar af.  Op basis van het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen investeren we in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van onze regio. We blijven samen met de partners in de regio voortdurend op zoek naar nieuwe kansrijke samenwerking en projecten, waarbij de verbinding met de triple-helixpartners centraal staat en het komende jaar verder wordt versterkt.

Een bijzondere werklocatie is de binnenstad. Het gaat goed met de Nijmeegse binnenstad en we verwachten dat deze positieve ontwikkeling de komende jaren zal doorzetten. De cijfers laten zien dat het stadscentrum steeds minder leegstaande panden kent. Inmiddels is de leegstand medio 2018 gedaald tot 5,9% van het winkeloppervlak. En dat is ruim beneden het gemiddelde (8,3%) van de steden waarmee we onszelf vergelijken. De totale werkgelegenheid blijft stabiel, waarbij er in de horecasector - door een groei van 480 banen sinds 2013 - inmiddels meer banen zijn dan in  de detailhandel.  Samen met bewoners, ondernemers, eigenaren en andere partners blijven we investeren in de binnenstad. Dat doen we door uitvoering te geven aan de transformatieaanpak. 2019 was het laatste jaar waarin middelen beschikbaar waren voor de transformatieaanpak van de binnenstad. Voor 2020 is een nieuw voorstel in de maak, dat we verbinden aan onze ambities voor de vrijetijdseconomie. Zo kunnen we de beleving van de (binnen)stad verder vergroten en de kansrijke toeristische sector een stevige impuls geven.

Met het vermarkten van ons sterke profiel dragen we bij aan het aantrekken van investeerders, bedrijven, talent en bezoekers. De noodzaak om dit goed te doen komt voort uit onze economische uitdagingen. We zetten met citymarketing in op twee sporen. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons economische en culturele klimaat. Onze sterke cultuurhistorische identiteit gecombineerd met het bruisende karakter van de stad en de aantrekkelijke omgeving, maken van Nijmegen een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.  Evenementen zijn een essentieel middel om de aantrekkelijkheid van Nijmegen als woon- en vestigingsplaats en toeristische bestemming te bevorderen. Ze dragen bij aan het positioneren en onderscheiden van onze stad in het kader van citymarketing en zij zijn van invloed op het regionale en landelijke beeld van de stad. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de impact van evenementen verder gaat dan alleen belevings- en  promotionele waarde. Een goed aanbod van  festivals en evenementen is van belang voor de merkkracht van de stad en draagt bij aan de levendigheid voor bewoners en bezoekers en aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. Nijmegen heeft een uitstekende naam bij de Nederlandse toerist, met name door de culturele festivals en evenementen.
Daarnaast is het helder dat de activiteiten op het gebied van Health & High Tech op wereldniveau onderscheidend zijn en groeipotentie hebben. Een sterke profilering heeft een aantrekkende werking op bedrijven en talent.

In Nijmegen is tenslotte de winkelstructuur zorgvuldig opgebouwd en kennen we naast het stadscentrum een fijnmazig netwerk, bestaande uit buurt- en wijkwinkelcentra. Om de bestaande winkelstructuur te versterken gaat de aandacht het komende jaar onder meer uit naar de winkelstructuur in Dukenburg, het stadsdeelcentrum Dukenburg en de winkelstructuur in Nijmegen-West. Nieuwe winkelontwikkelingen zijn er in Nijmegen-Noord: de realisatie van een nieuw wijkwinkelcentrum Hof van Holland en de invulling van de locatie Ressen met een grote bouwmarkt.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Om bovenstaande ambities waar te maken werken we samen met ondernemers, ondernemersverenigingen, kennisinstellingen, het onderwijsveld, uitvoerende organisaties zoals Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Oost NL, medeoverheden en maatschappelijke  organisaties. Er zijn twee verbonden partijen actief in het economisch domein: RvN@ en The Economic Board.

De Stichting RvN@is een bottom-up beweging die innovatie, sociale en economische groei in het Rijk van Nijmegen actief stimuleert. Nieuw is de focus op het MKB. Ondernemers, overheid, organisaties, investeerders en kennisinstellingen/studenten werken over gemeentelijke en sectorale grenzen heen samen om nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen. We ondersteunen RvN@ ook in 2020 financieel en doen volop mee.

The Economic Board zorgt voor het aanjagen van economische groei en voor de profilering van de regio in onder andere Den Haag, Düsseldorf en Brussel. De inzet van de Board is gericht op het versterken van de topsectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen.. Er wordt gewerkt aan een nieuw voorstel voor de samenwerking tussen The Economic Board en de Stuurgroep Investeringsagenda Arnhem – Nijmegen. Met als doel een gezamenlijke economische agenda om de triple helix samenwerking rondom de sterke economische clusters te versterken.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %

ga terug