Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.

Overzicht baten en lasten

€5.472

€503

rek. 2018

€5.977

€420

begr. 2019

€4.074

€264

begr. 2020

€4.076

€264

begr. 2021

€3.922

€264

begr. 2022

€3.922

€264

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Antidiscriminatiemaatregelen686971717171
Vergunningen6111515151515
Openbare Orde2.0864745282129129
Overige toezicht1.56600000
Markttoezicht9200000
Evenemententoezicht18800000
Veiligheidshuis272135138138138138
Bijzondere projecten466265267356356356
IGP12310789000
1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv05.3393.4493.2143.2133.213
Totale lasten5.4725.9774.0754.0773.9233.922
Baten
Vergunningen239197262262262262
Openbare Orde1422222
Veiligheidshuis17000000
PV-vergoedingen000000
Bijzondere projecten2100000
IGP87240000
1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv01970000
Totale baten504420264264264264
Saldo van lasten en baten4.968 N5.557 N3.811 N3.813 N3.659 N3.658 N

Toelichting

In 2020 bedraagt het budget voor taakveld Openbare Orde en Veiligheid per saldo 3,8 miljoen euro. De lasten van 4 miljoen euro bestaan vrijwel geheel uit de kosten voor personele inzet van de afdeling Veiligheid en het Bureau Toezicht & Handhaving van de afdeling Stadsbeheer.

De baten bestaan uit de geraamde vergunningenleges. Voor het behandelen van de toegenomen aantallen vergunningsaanvragen is in 2020 extra capaciteit nodig. Deze capaciteit vangen we op door formatie te verschuiven binnen de totale ambtelijke capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Op basis van de  gestegen aantallen aanvragen begroten we  in 2020 hogere legesinkomsten van 61.000 euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 4.075

22,0 %

Baten

€ 264

92,6 %

ga terug