Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

  • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
  • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
  • samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
  • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
  • acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
  • de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die thuis horen onder taakveld 3.2 of 3.4.

Overzicht baten en lasten

€1.534

€402

rek. 2018

€2.512

€577

begr. 2019

€2.807

€169

begr. 2020

€2.994

€119

begr. 2021

€3.097

€119

begr. 2022

€2.847

€119

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Algemeen advies5995117931.0481.1511.151
Economische Innovatie Agenda273767823771771521
Binnenstad6625550000
Binnenstadfonds0125128128128128
3.1 Economische ontwikkeling Uitvkv05541.0631.0471.0471.047
Totale lasten1.5342.5112.8062.9953.0972.847
Baten
Algemeen advies0700000
Economische Innovatie Agenda2515050000
Binnenstad3772410000
3.1 Economische ontwikkeling Uitvkv0116119119119119
Totale baten402577169119119119
Saldo van lasten en baten1.132 N1.934 N2.638 N2.876 N2.978 N2.728 N

Toelichting

We zetten ruim 2,6 miljoen euro in bij het taakveld Economische Ontwikkeling. Een groot deel van dit budget bestaat uit extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor het stimuleren van bedrijvigheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat en voor de professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven. Het gaat om 0,65 miljoen euro in 2020 oplopend tot 1 miljoen euro in 2022. Daarnaast is vanaf 2020 structureel een bedrag van  0,3 miljoen euro gereserveerd voor professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven, door het versterken van accountmanagement en een meer gerichte acquisitieaanpak. Voor de subsidiebijdrage aan CITC reserveren we in 2020 een bedrag van 0,5 miljoen euro.  Ook vallen onder dit taakveld de transformatieaanpak binnenstad en de 'Economische Innovatie Agenda'.
Een groot deel van de middelen van dit taakveld ramen we bij  het deelproduct Algemeen advies . Na besluitvorming over de  beleidsnotitie Economische Visie  passen we de verdeling van de middelen over de deelproducten aan.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 2.806

47,1 %

Baten

€ 169

9,5 %

ga terug