Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

  • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
  • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
  • samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
  • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
  • acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
  • de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die thuis horen onder taakveld 3.2 of 3.4.

Overzicht baten en lasten

€1.534

€402

rek. 2018

€2.435

€487

begr. 2019

€2.896

€259

begr. 2020

€2.994

€119

begr. 2021

€3.097

€119

begr. 2022

€2.847

€119

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Versterking economie5995115451.0481.1511.151
Innovatie health & high tech273677910771771521
Binnenstad662555250000
Binnenstadfonds0125128128128128
3.1 Economische ontwikkeling Uitvkv05671.0631.0471.0471.047
Totale lasten1.5342.4342.8962.9953.0972.847
Baten
Versterking economie0700000
Innovatie health & high tech2560140000
Binnenstad3772410000
3.1 Economische ontwikkeling Uitvkv0116119119119119
Totale baten402487259119119119
Saldo van lasten en baten1.132 N1.948 N2.637 N2.876 N2.978 N2.728 N

Toelichting

We zetten ruim 2,6 miljoen euro in bij het taakveld Economische Ontwikkeling. Een groot deel van dit budget bestaat uit extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor het stimuleren van bedrijvigheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat en voor de professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven. Het gaat om 0,65 miljoen euro in 2020 oplopend tot 1 miljoen euro in 2022. Daarnaast is vanaf 2020 structureel een bedrag van  0,3 miljoen euro gereserveerd voor professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven, door het versterken van accountmanagement en een meer gerichte acquisitieaanpak. Voor de subsidiebijdrage aan CITC reserveren we in 2020 een bedrag van 0,5 miljoen euro.  Ook vallen onder dit taakveld de transformatieaanpak binnenstad en de 'Economische Innovatie Agenda'.
Een groot deel van de middelen van dit taakveld ramen we bij  het deelproduct Algemeen advies . Na besluitvorming over de  beleidsnotitie Economische Visie  passen we de verdeling van de middelen over de deelproducten aan.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 2.806

47,1 %

Baten

€ 169

9,5 %

ga terug