Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:

  • ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;
  • herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
  • investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
  • werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt.

Overzicht baten en lasten

€8

€0

rek. 2018

€103

€0

begr. 2019

€119

€0

begr. 2020

€118

€0

begr. 2021

€118

€0

begr. 2022

€112

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Bedrijventerreinen888882
3.2 Fysieke bedrinfrastruct Uitvkv095111110110110
Totale lasten8103119118118112
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten8 N103 N119 N118 N118 N112 N

Toelichting

Het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur bevat voor 0,1 miljoen euro uitvoeringskosten gerelateerd aan werklocaties.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 119

2,0 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug