Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Omgevingsvisie
Het doel van de Omgevingsvisie en -wet is om als overheid meer te werken vanuit vertrouwen en initiatieven mogelijk te maken. Daarom worden regels vereenvoudigd en lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. De Omgevingsvisie stellen we samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere partners in de stad op. Het gaat immers om hun leefomgeving.  In de Omgevingsvisie verbinden we het sectoraal beleid op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, groen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid tot een samenhangende visie op de stedelijke ontwikkeling van onze stad, die ook bijdraagt aan de realisatie van sociale en economische doelen.

Om het denken over de toekomst van de stad richting te geven, ontwikkelen we scenario's. Daarbij hebben we er voor gekozen de thema's uit het coalitieakkoord te hanteren: de aantrekkelijke stad, de gezonde stad, de sociale stad, de duurzame stad en de economisch veerkrachtige stad. Vanuit de verschillende thema’s kiezen we één integrale toekomstrichting. We leggen de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voor om daarmee de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de stad vanaf 2020 te bepalen.

Waalsprong

In de Waalsprong werken we in 2020 verder aan de uitwerking en uitvoering van diverse plannen. Aan de oostzijde is het gebied Vossenpels Midden-Noord in de bestemmingsplanfase. Voor De Stelt Oost zijn we bezig met de planuitwerking en start het bestemmingsplanproces. Voor de nieuwe woonwijk Zuiderveld in de Waalsprong leveren we de eerste woningen op. Voor de planontwikkeling Hof van Holland, Woenderskamp en Koude Hoek werken we aan de uitwerking van het centrumplan met de bouw van het winkelhart (12.000 m2) en in totaal circa 3.700 woningen. In deze plannen verwerken we een groot deel van onze stedelijke ambities op extra sociale en middeldure huur. In Woenderskamp bouwen we de eerste woningen en starten de verkopen van volgende projecten. In Koude Hoek zijn we bezig met planvorming. De bestemmingsplannen voor de Dijkzone zijn afgerond en de verdere planuitwerking loopt. Voor een deel van het woonprogramma is sprake van aanbesteding. Daarbij dagen we de markt uit om met goede oplossingen te komen voor de aanleg van en het wonen op een bebouwbare dijk.  In de landschapszone werken we aan de planuitwerking van de drijvende woningen: parkappartementen in landgoed Waaijenstein en aan de uitwerking van de plannen voor de realisatie van woningen aan de noordzijde van de Lentse Plas.

Waalfront
In het Waalfront wordt in 2020 het Dijkkwartier Oost verder ontwikkeld, start de bouw in het park Fort Krayenhoff en start de planontwikkeling van het Waalkwartier op de plek van het voormalige slachthuis. Tevens start als onderdeel van Waalkwartier, de herontwikkeling en inpassing van delen van het Honigcomplex.
Fysiek naast het Waalfront starten we met de ontwikkeling van de locatie Hezelpoort en voeren we het Ontwikkelplan NYMA (vast te stellen eind 2019) uit.

Stationsgebied Nijmegen
Met de realisatie van een nieuwe entree aan de westzijde van het centraal station pakken we ook de gebiedsontwikkeling Westerkwartier op. Op de locaties van het voormalige UWV aan de Koninginnelaan en het maatschappelijk vastgoed aan de Fresiastraat werken we met een projectontwikkelaar aan de realisatie van woningbouw, een hotel met congresfaciliteit en kantoren en retail.
Aan de centrumzijde van het station wordt in 2020 de sloop van Metterswane uitgevoerd en daarna start de nieuwbouw met appartementen, hotel met brasserie, supermarkt en kantoorruimte.
Voor de locatie van het voormalige Chinese restaurant aan de van Schaeck Mathonsingel wordt een ambitiedocument opgesteld gericht op horeca met kantoren en wonen.
Met NS, Prorail, ministerie van I&W en de provincie Gelderland verkennen we als gemeente de mogelijkheden om de stationshal, het fietsparkeren, het busstation en de snelfietsverbinding structureel te verbeteren en de openbare ruimte toegankelijker en aantrekkelijker verblijfsklimaat te geven.

Binnenstad
In januari 2019 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Valkhofkwartier vastgesteld. Doel is om het Valkhofkwartier de komende 10 tot 15 jaar nog meer op de kaart te zetten als de belangrijkste culturele, historische en toeristische plek van Nijmegen. Voor de korte termijn staan de volgende projecten geprogrammeerd. Eind 2019 ronden we de vergroening en herinrichting van de Waalkade af. In 2020 willen we starten met de renovatie van het Valkhofpark en de herinrichting van de kop van de Burchtstraat. Vanaf 2021 is de vergroening van het plein op Kelfkensbos geprogrammeerd.

De raad heeft in 2019 ook de Gebiedsvisie Vlaams Kwartier vastgesteld. In 2020 werken we aan de uitvoering van deze gebiedsvisie. De Eilbrachtstraat is niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. We gaan deze straat herinrichten en vergroenen. Er zijn gesprekken over herontwikkeling met de vastgoedeigenaren van de panden in de driehoek Tweede Walstraat/Vlaamsegas, de Molenpoortpassage en het gebouw Elckerlyck. We onderzoeken hoe we het aantal coffeeshops in de driehoek Tweede Walstraat/Vlaamsegas kunnen verminderen. Daarnaast loopt een onderzoek naar hoe we de gewenste verschuiving van het bezoekersparkeren (van diep in het centrum in de Mariënburggarage en op het Molenpoortdak naar de randen van en buiten het centrum) kunnen faciliteren.
Door bezoekerstellingen in het centrum krijgen we meer inzicht in de bezoekers- en mobiliteitsstromen in het centrum.

Aardgasvrij Nijmegen
In september 2018 heeft de gemeenteraad de warmtevisie vastgesteld en zijn 8 wijken aangewezen waar we als eerste wijkwarmteplannen opstellen, samen met bewoners en andere belanghebbenden. In 2018 zijn gebiedsregisseurs van de gemeente daarmee begonnen in Hengstdal en Bottendaal, in 2019 in Zwanenveld en de voorbereidingen zijn gestart voor de stationsomgeving/centrum. Inzet is dat eind 2021 de wijkwarmteplannen gereed zijn en vastgesteld kunnen worden in de raad. Voor de ondersteuning van bewoners en verenigingen van eigenaren in de stad bij deze opgave is er een fysiek loket  (voorheen loket Duurzaam Wonen Plus), is een website ingericht (nijmegen.nl/aardgasvrij) en een projectleider energiebesparing aangesteld. Dit zetten we voort in 2020.
Ten slotte zullen we op wijkaanpakoverstijgend en dus stedelijk niveau werken aan een aantal strategische onderwerpen, zoals de duurzame bronnenstrategie, de warmtenetstrategie en de haalbaarheid van de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf. Onderdeel van de duurzame bronnenstrategie is het onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie, aquathermie en biomassa. We verwachten in het 4e kwartaal van 2019 de eerste uitkomsten van deze onderzoeken te kunnen presenteren.

Novio Tech Campus
Als stad willen wij investeren in een verdere versterking en groei van onze campussen. Dit doen wij samen met partners, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, campusorganisaties en Provincie Gelderland. Een belangrijke stap hierbij is de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor zowel de ruimtelijke ontwikkeling van de Novio Tech Campus als de organisatie en samenwerking binnen 'Campus Nijmegen'.  Campus Nijmegen omvat, naast Campus Heijendaal en Novio Tech Campus, óók alle andere, elders in de stad of regio gevestigde relevante locaties en partijen. Op basis van een extern opgesteld adviesrapport wordt deze strategie aan de partners opgeleverd.  Daarna kunnen de partners afspraken maken over vervolgstappen en acties.

In de paragraaf Grondbeleid wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van diverse projecten.
Daarnaast rapporteren we jaarlijks in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP).

Wonen
In 2020 zal de woningvoorraad van de corporaties van bijna 30.000 woningen gemiddeld een label B hebben. Daarmee geven de corporaties invulling aan een afspraak uit 2018 en realiseren ze landelijk een hoge score.

In 2020 geven we verder uitvoering aan het planningskader Wonen en zorg uit 2018. In 2019 hebben gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in de regio het uitstroomconvenant getekend. Daarmee hebben ze de intentie uitgesproken om tot een gezamenlijke aanpak te komen voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en jeugdzorg. Deze aanpak moet er voor de hele regio toe leiden dat de huisvesting vanuit de intramurale setting naar ambulant wonen in de wijk op een inzichtelijke, voor alle betrokkenen verantwoorde manier gebeurt. In 2020 werken we dit convenant  met alle partners verder uit.

In overleg met de instellingen voor hoger onderwijs, studentenorganisaties en aanbieders van studentenhuisvesting  werken we aan voldoende en goede studentenhuisvesting. Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting  is daarbij richtsnoer. Met de SSH& (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen) maken en monitoren we afspraken over de te realiseren aantallen eenheden.

We hebben in 2019 het Kamerverhuurbeleid geactualiseerd. In 2020 zetten we in op intensievere handhaving van overlastgevende en illegale kamerverhuur.

We ondersteunen de stichting Huurteams met een financiële bijdrage.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Voor het bereiken van resultaten werken we lokaal samen met bewonersorganisaties, woningcorporaties, ontwikkelaars en diverse instellingen en organisaties.

We werken verder samen met de provincie, het waterschap en de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen in verschillende projecten, zoals onze gezamenlijke inbreng bij de provinciale en nationale omgevingsvisie en  de regionale huisvestingsverordening. Ook werken we samen aan concrete projecten zoals Dorpensingel en Knoop 38. Regionaal en subregionaal (Rijk van Nijmegen) hebben we afspraken over de woningbouw, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast wordt op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie ook veelvuldig regionaal samengewerkt. En met de provincie en Arnhem werken we samen op het gebied van de Investeringsagenda. We werken ook samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bijvoorbeeld in het Valkhofkwartier en met Rijkswaterstaat bij de ontwikkelingen rondom de rivier en de Waalbrug.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) zorgt voor de vergunningverlening en de handhaving op het terrein van bouwen en wonen en milieu. Het vergunningenprogramma is vooral vraaggestuurd. Het toezicht door de ODRN wordt bepaald  door het handhavingsbeleid van de gemeente Nijmegen (o.a. illegale bouw, sloop en asbestverwijdering, illegale kamerverhuur en het plaatsen van reclame). Met de ODRN is periodiek overleg over de werkzaamheden, op basis van begroting en werkplan.  

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 133

15,7 %

Baten

€ 129

15,3 %

ga terug