Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

8.2 Grondexploitatie

Gebiedsvisie Vlaams kwartier

-200

-200

-200

0

8.3 Wonen en bouwen

Afboeken exploitaties verkochte panden

-66

-66

-66

-66

Afstoten kiosken

-23

-23

-23

-23

Analyse/onderzoek vastgoedportefeuille

150

150

150

150

Bezuinigen op werkplan ODRN

27

54

80

Hogere onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed

-1.900

Legesopbrengsten omzettingsvergunningen

91

63

40

18

Vergunningsverlening omzettingsvergunningen

-178

-45

-22

0

Opbrengsten bestuurlijk boetes kamerverhuur

Opsporen en aanpakken illegale kamerverhuur

-250

Verkoop panden

4.000

1.000

1.000

0

Inboeken extra resultaat verkooplijst panden

2.000

Totaal veranderingen in de begroting

1.623

2.905

932

158

Gebiedsvisie Vlaams kwartier
De betreffende kosten zijn een combinatie van verbetering van de omgevingskwaliteit in de openbare ruimte, het stimuleren van herontwikkeling van bestaande functies naar beter passende woon-, horeca- en dienstverlenende functies, onderzoek naar eventuele verplaatsing van coffeeshops , opknappen van historische panden en passende nieuwbouw.

Afboeken exploitaties verkochte panden
We hebben panden verkocht die een positief exploitatieresultaat hadden van € 66.000. Dit exploitatieresultaat wordt niet meer gerealiseerd.

Afstoten kiosken
Het begrote positieve exploitatieresultaat van de twee verkochte kiosken aan de  Burchtstraat en aan de Grote Markt bedroeg € 23.000. Door de verkoop wordt dit resultaat niet meer gerealiseerd.

Analyse/onderzoek vastgoedportefeuille
Het onderzoek naar efficiënter beheer of outsourcing levert naar verwachting een kostenreductie van € 150.000.

Bezuinigingen op werkplan ODRN
We brengen de bijdrage aan de ODRN voor de niet-legesgerelateerde activiteiten van de ODRN terug
met 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023. We kunnen met ingang van het werkplan 2020 van de ODRN de wettelijke taken van het onderdeel milieubeheer versoberen. Ook kunnen er keuzes worden gemaakt over een aantal  bovenwettelijke projecten. De bedragen zijn gebaseerd op het deel waar geen relatie is met leges.

Hogere onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed
Na een uitvoerige analyse van de vastgoedportefeuille bleken de onderhoudsbudgetten van het gemeentelijk vastgoed ruim onvoldoende te zijn. Bovendien worden we geconfronteerd met sterke prijsstijgingen bij aannemers, zowel op het terrein van personeels- als materiaalkosten (circa 30% meer). Voor 2019 en 2020 kunnen we de onderhoudsreserve inzetten om de hogere onderhoudskosten op te vangen.
Eind 2020 is deze onderhoudsreserve leeg, maar is er, uitgaande van de huidige situatie, nog steeds behoefte aan een hoger onderhoudsbudget. Voor de situatie vanaf 2021 is dit ook in beeld gebracht. Aanvullend gaan we de mogelijkheden om de druk op het onderhoudsbudget te verminderen in beeld brengen. De voorgenomen verkopen van vastgoed kunnen uiteraard ook invloed hebben op het onderhoudsbudget.

Legesopbrengsten omzettingsvergunningen / Vergunningverlening omzettingsvergunningen
Een woningeigenaar moet voor de omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige wooneenheden een omzettingsvergunning aanvragen. We verwachten tot en met 2022 extra aanvragen als gevolg van intensievere handhaving van illegale kamerverhuur. Voor de bijbehorende uitvoeringskosten verhogen we de begrote lasten. Voor de vergunningaanvragen geldt vanaf 1 januari 2018 een leefbaarheidstoets; de leges hiervoor zijn niet kostendekkend. We stellen voor de betreffende leges vanaf 2020 kostendekkend te maken. Deze extra inkomsten en de meerinkomsten vanwege de hogere aantallen vergunningaanvragen nemen we nu mee.

Opbrengsten bestuurlijk boetes kamerverhuur / Opsporen en aanpakken illegale kamerverhuur
In de begroting is tot en met 2020 jaarlijks € 180.000 begroot om illegale kamerverhuur tegen te gaan. Begin 2019 is de evaluatie van het kamerverhuurbeleid uitgevoerd. Één aanbeveling uit deze evaluatie is het intensiveren van de handhavingsaanpak. We zetten daarom vanaf 2019 dubbel in op handhaving en stellen voor het budget van
 € 180.000 voor handhaving in 2021 te continueren. In 2021 gaan we het beleid evalueren en komen we met aanbevelingen voor 2022 en verder.

Verkoop panden
Door de voorgenomen verkoop van gemeentelijk vastgoed, niet zijnde maatschappelijk vastgoed of strategische aankopen, verwachten we boekwinsten te realiseren.

Inboeken extra resultaat verkooplijst
Op basis van de actuele verkooplijst verwachten we een extra verkoopresultaat van 2 miljoen euro te kunnen realiseren.  Er is daarbij wel sprake van een aantal onzekerheden. Landelijk gezien blijft de vraag naar vastgoed groot, maar de markt is over haar hoogtepunt heen. Verder is veel maatschappelijk vastgoed vanwege  specifieke ligging, inrichting en bestemming incourant en verandert zelden van eigenaar. Tenslotte moet bij  verkoop van vastgoed een BIBOB-toets plaatsvinden.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 133

15,7 %

Baten

€ 129

15,3 %

ga terug