Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

8.1 Ruimtelijke ordening

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:

  • voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
  • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
  • voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
  • CAI, breedband en glasvezel aanleg;
  • faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).

Overzicht baten en lasten

€1.599

€231

rek. 2018

€2.890

€476

begr. 2019

€2.427

€487

begr. 2020

€2.188

€487

begr. 2021

€2.188

€487

begr. 2022

€2.188

€487

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Gebiedsontwikkeling000000
Bestemmingsplannen89216162626262
Informatie en Advies375225330156156156
Gebiedsontwikkeling3322526262626
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv02.4792.0091.9441.9441.944
Externe opdrachten Stedenbouw000000
Totale lasten1.5992.8902.4272.1882.1882.188
Baten
Bestemmingsplannen203264270270270270
Informatie en Advies287072727272
Gebiedsontwikkeling002222
8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv0142143143143143
Totale baten231476487487487487
Saldo van lasten en baten1.368 N2.414 N1.940 N1.701 N1.701 N1.701 N

Toelichting

Tot het taakveld Ruimtelijke ordening behoren taken op grond van de wet ruimtelijke ordening en het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Het budget van dit taakveld is in 2020 per saldo 1,9 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 2.362

1,8 %

Baten

€ 487

0,4 %

ga terug