Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Resultaat voor en na bestemming

In onderstaande tabel is af te lezen hoe groot de begrotingsomvang is zonder de mutaties in de reserve en hoe groot de begrote reservemutaties zijn in deze begrotingsperiode. In het onderdeel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en incidentele reservemutaties zijn de reservemutaties nader gespecificeerd.

V = Voordeel / N = Nadeel

2020

2021

2022

2023

Bedragen x € 1 mln

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo voor bestemming

827,4

828,5

1,1

V

774,5

779,3

4,8

V

772,2

777,3

5,1

V

768,9

776,4

7,5

V

Storting reserves

15,0

0

15,0

N

15,0

0

15,0

N

16,7

0

16,7

N

16,7

0

16,7

N

Onttrekking reserves

0

14,0

14,0

V

0

10,5

10,5

V

0

12,0

12,0

V

0

9,8

9,8

V

Totaal

842,4

842,5

0,1

V

789,5

789,8

0,3

 V

788,9

789,4

0,5

 V

785,7

786,2

0,5

 V

ga terug