Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Stelposten

Een nieuw onderdeel in deze begroting is een overzicht van de opgenomen stelposten.  Stelposten nemen we op om het begrotingsbeeld te corrigeren voor allerlei effecten. De stelposten zijn opgenomen in het taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In onderstaande tabel zijn de verschillende stelposten opgenomen. Onder de tabel worden ze toegelicht.

bedragen € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

Gemeentefonds

Jeugd

151

151

151

151

WMO beschermd wonen

1.435

1.434

1.434

1.434

Participatiewet

565

565

565

565

Omgevingswet, digitaal stelsel

163

169

176

183

Stelpost WWB-aantallen

-97

-301

-511

-612

Gezond in de stad

-58

-58

Andere stelposten

Kapitaallasten

2.564

2.374

2.437

3.191

Areaal uitbreiding

0

-396

-886

-1.416

Stelpost loonsomraming

-618

-618

-618

-618

Bezuiniging individueel keuze budget

400

400

400

400

Efficiency taakstelling

500

500

500

500

Onderzoeksopdrachten

1.000

1.000

Totaal

5.005

4.220

4.648

4.777

Gemeentefonds

Een aantal stelposten is opgenomen om een juist beeld van de effecten van het gemeentefonds in de begroting op te nemen:

Jeugd /WMO beschermd wonen / participatiewet
Een deel van de middelen voor Jeugd, WMO beschermd wonen en participatiewet wordt in het gemeentefonds uitgekeerd via een decentralisatie uitkering. In geval van een decentralisatie uitkering wordt de prijscompensatie 2020 niet nu berekend maar pas in 2020 zelf. De kosten die samenhangen met deze onderdelen worden al wel geïndexeerd in de begroting, conform de gemeentelijke uitgangspunten.
Omdat dan de lasten in prijzen 2020 opgenomen zijn en de inkomsten in prijzen 2019 ontstaat er nu een nadeel. Dit nadeel verdwijnt volgend jaar met de meicirculaire, dan wordt namelijk de prijscompensatie toegekend. Om dit nu te corrigeren is er een stelpost ingeboekt waarmee we deze prijscompensatie alvast inboeken.

Omgevingswet digitaal stelsel
Dit betreft een stelpost waarvan nog  bepaald moet worden  hoe deze moet worden verwerkt.

Stelpost WWB-aantallen
Vanaf 2010 neutraliseren we de verwachte gemeentefondsuitkering met dat deel dat wordt veroorzaakt door de verwachte veranderingen van de uitkeringsgerechtigden.  Dit omdat in opvolgende gemeentefondscirculaires de verwachtingen van de aantallen uitkeringsgerechtigden fors uit een liepen. Deze verschillen leiden tot forse schommelingen in de gemeentefondsuitkering.
Om dit effect te neutraliseren wordt de verwachte gemeentefondsuitkering gecorrigeerd met dat deel dat wordt veroorzaakt door de verwachte toename van de uitkeringsgerechtigden.

Gezond in de stad
Voor deze taakmutatie is een raadsvoorstel in routing om dit in te zetten in het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en zorg.

Andere stelposten

Kapitaallasten
In onze begroting gaan we uit van een vast niveau van kapitaallasten. Dit niveau wordt  vergeleken met de kapitaallasten die we verwachten vanuit de reeds gerealiseerde investeringen en de toekomstige investeringen die opgenomen zijn in het investeringsplan. Het verschil tussen deze twee zetten we op stelpost.
In het voorjaar weten we definitief wat het verschil is tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten voor dat jaar. Het verschil hiertussen melden we in de zomernota of slotwijziging.
In deze begroting is in deze stelpost ook de bijstelling vanuit de daling van de rekenrente opgenomen. Deze daling werd pas bekend nadat de bestaande investeringen waren doorgerekend. Dit deel wordt de komende zomernota gecorrigeerd met de programma's.

bedragen € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

T.b.v. bijstelling rekenrente

1.843

1.950

2.081

2.056

Stelpost

720

424

356

1.135

totaal

2.564

2.374

2.437

3.191

Areaal uitbreiding
In de Stadsbegroting 2013 is afgesproken dat voor elke woning die erbij komt het budget voor onderhoud Openbare Ruimte met € 400 stijgt. De toename voor het volgend begrotingsjaar is structureel verwerkt. De toename in de begrotingsjaar daarna worden op stelpost gehouden tot het betreffende begrotingsjaar is aangebroken.

Stelpost loonsomraming
Tijdens het begrotingsproces  wordt de totale loonsom van de gemeente Nijmegen geïndexeerd met de door uw raad vastgestelde indexeringspercentages. Tegelijkertijd wordt er vanuit de toegestane formatie een berekening gemaakt op basis van fte's * inschatting loonsom. Het verschil tussen deze ramingen boeken we op stelpost.
Voor 2020 is dit  € 6 ton aan "ruimte", ongeveer 0,6% van de totale loonsom.
De huidige cao loopt tot eind 2020, daarvoor is er dus voldoende loonsomruimte opgenomen. Onzeker zijn nog de financiële effecten vanuit  de sociale lasten en de pensioenpremies.

Bezuiniging individueel keuze budget/Efficiency taakstelling
Er zijn nog twee taakstellingen die ingevuld moeten worden op de organisatie. In afwachting van deze invulling zijn deze opgenomen als stelpost.

Onderzoeksopdrachten
In deze begroting  wordt vanuit onderzoeksopdrachten een besparing van € 1 miljoen  vanaf 2022 ingeboekt. Omdat nog niet duidelijk is waar deze besparing precies wordt gerealiseerd is deze als stelpost opgenomen.

ga terug