Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. In dit overzicht zijn de vorig jaar in dit overzicht opgenomen posten verwerkt en de in deze begroting opgenomen veranderingen met een incidenteel karakter.

bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Lasten

Ondermijning

Veiligheid

-150

-150

Uitvoeringslasten

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-250

-250

Aanpak Dukenburg

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-100

Aanpak Dukenburg; omgevingswet RO pilot

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-132

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-72

PFO Mobiliteit

Bereikbaarheid

-90

Implementatiekosten Omgevingswet

Wonen en Stedelijke Ontw

-285

Woningmarktonderzoek

Wonen en Stedelijke Ontw

-60

Aanvullende middelen 75 jaar vrijheid

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-150

Limes: congres en unesco werelderfgoed

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-20

-95

Besparing middelen cultuur

Cultuur en Cultureel Erfgoed

352

354

132

Onderwijshuisvesting - Vrijval financiële ruimte

Onderwijs

300

Milieuzone 

Openbare ruimte

100

Sloop clubhuis Rugby en renovatie kleedkamers

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-90

A-structurele middelen Rijk armoede en schulden

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

50

50

Gebiedsvisie Vlaams kwartier

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

-200

-200

-200

Hogere onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

-1900

Vergunningsverlening omzettingsvergunningen

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

-178

-45

-22

Incidentele lasten

-2.815

-336

-150

0

baten

Aanbestedingsvoordeel abri's

Bereikbaarheid

300

300

300

Inboeken extra resultaat verkooplijst

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

2000

Verkoop paden

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

4000

1000

1000

Opsporen en aanpakken illegale kamerverhuur

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

-250

Legesopbrengsten omzettingsvergunningen

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

91

63

40

18

Incidentele baten

4.141

3.363

1.340

18

Totaal

1.326

3.027

1.190

18

ga terug