Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Reserves en voorzieningen

Incidentele reservemutaties

In onderstaande tabel zijn de incidentele stortingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Incidentele mutaties; bedragen * € 1.000

reserve

2020

2021

2022

2023

Stortingen

Grondexploitaties

T006658 Planexploitatie

3.629

1.500

1.499

2.000

Levensduur verlengend onderhoud activeren

T006660 Levensd. verl.onderh

3.663

3.233

2.813

2.400

Totaal stortingen

7.292

4.733

4.312

4.400

Onttrekkingen

exploitie resultaat KKG

F022 Saldireserve

189

149

109

69

Grondexploitaties

F022 Saldireserve

1.229

1.215

1.214

766

Interventies sociaal domein

F022 Saldireserve

636

140

Overhevelign middelen schulden

F022 Saldireserve

299

bijdrage CITC

F022 Saldireserve

500

500

500

250

Vrijval reservering energietransitiefonds

F022 Saldireserve

2.000

Bijdrage saldireserve (SB 2020)

F022 Saldireserve

2.500

Verlagen groeipad (SB 2019)

F022 Saldireserve

291

Onderwijshuisvesting

F029 Res onderwijshuisv.

1.868

Bijdrage extra onderhoud (SB 2020)

F059 Reserve onderhoud

1.900

Sloop clubhuis en renovatie velden (SB 2020)

F059 Reserve onderhoud

90

Bodemsanering

F061 Res.Dec-uitk bodemsa

643

Masterplan BUIG

F064 Res. Masterplan BUIG

5

5

Dec. Circulaire

F067 Res. Dec.circulaire

366

WMO beschermd wonen

F062 Res. WMO besch wonen

4.000

totaal onttrekkingen

7.716

4.308

5.823

3.585

Totaal incidentele reserve mutaties

-424

426

-1.511

815

ga terug