Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Taakvelden

Onderstaand overzicht laat de begroting zien volgens de voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden worden gebruikt als samenstellende delen van de programma's.

Bedragen * 1 miljoen

Omschrijving taakveld

2019

2020

2021

2022

2023

0.1 Bestuur

-4,9

N

-5,1

N

-5,1

N

-5,1

N

-5,1

N

0.2 Burgerzaken

-3,2

N

-2,7

N

-3,0

N

-3,0

N

-3,0

N

0.4 Overhead

-48,8

N

-49,6

N

-49,4

N

-48,9

N

-49,1

N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-12,9

N

-14,4

N

-14,3

N

-14,1

N

-14,0

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

-5,5

N

-3,8

N

-3,8

N

-3,7

N

-3,7

N

3.1 Economische ontwikkeling

-1,9

N

-2,6

N

-2,9

N

-3,0

N

-2,7

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

3.3 Bedrijfsloket

-0,8

N

-0,3

N

-0,3

N

-0,3

N

-0,3

N

3.4 Economische promotie

-1,1

N

-1,1

N

-1,0

N

-1,0

N

-1,0

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

-31,6

N

-31,4

N

-30,4

N

-30,0

N

-29,8

N

6.2 Wijkteams

-8,8

N

-9,4

N

-9,1

N

-9,1

N

-9,1

N

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-6,2

N

-6,9

N

-6,0

N

-6,0

N

-6,0

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-37,2

N

-38,5

N

-38,1

N

-37,0

N

-37,1

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-28,3

N

-28,4

N

-27,7

N

-27,6

N

-27,7

N

6.81 Geëscaleerde zorg18+

-80,8

N

-82,7

N

-83,1

N

-83,0

N

-83,0

N

6.82 Geëscaleerde zorg18-

-21,2

N

-20,7

N

-19,0

N

-18,5

N

-18,5

N

7.1 Volksgezondheid

-7,7

N

-8,5

N

-8,5

N

-8,0

N

-7,9

N

6.3 Inkomens regelingen

-37,2

N

-35,6

N

-35,8

N

-35,5

N

-35,5

N

6.4 Begeleide participatie

-25,4

N

-26,0

N

-25,9

N

-25,6

N

-24,8

N

6.5 Arbeidsparticipatie

-15,5

N

-13,8

N

-13,1

N

-12,9

N

-12,9

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

0,0

V

0,0

V

0,0

V

0,0

V

0,0

V

4.2 Onderwijshuisvesting

-17,2

N

-18,6

N

-16,9

N

-17,3

N

-17,4

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

-8,3

N

-8,3

N

-8,2

N

-8,1

N

-8,0

N

0.63 Parkeerbelasting

16,9

V

17,6

V

17,6

V

17,6

V

17,6

V

2.1 Verkeer en vervoer

-27,2

N

-32,0

N

-33,4

N

-34,1

N

-35,5

N

2.2 Parkeren

-10,5

N

-11,1

N

-11,0

N

-11,0

N

-10,9

N

2.4 Economische Havens en waterwegen

-0,4

N

-0,3

N

-0,5

N

-0,5

N

-0,5

N

2.5 Openbaar vervoer

-1,3

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,5

N

8.1 Ruimtelijke ordening

-2,3

N

-1,9

N

-1,7

N

-1,7

N

-1,7

N

8.2 Grondexploitatie

-4,3

N

-1,0

N

-3,6

N

-3,9

N

-2,9

N

8.3 Wonen en bouwen

-1,5

N

-0,5

N

0,7

V

-1,4

N

-2,4

N

5.7 Openbaar groen en recreatie

-10,4

N

-11,1

N

-11,1

N

-11,2

N

-11,2

N

7.2 Riolering

4,8

V

5,0

V

5,1

V

5,1

V

5,1

V

7.3 Afval

-5,4

N

-4,9

N

-4,9

N

-4,9

N

-4,9

N

7.4 Milieubeheer

-7,2

N

-8,3

N

-6,6

N

-6,5

N

-6,5

N

7.5 Begraafplaatsen

0,0

N

0,0

N

0,0

N

0,0

N

0,0

N

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

-11,7

N

-11,8

N

-11,6

N

-11,8

N

-11,9

N

5.4 Musea

-5,3

N

-5,6

N

-5,5

N

-5,5

N

-5,5

N

5.5 Cultureel erfgoed

-1,1

N

-1,1

N

-1,2

N

-1,1

N

-1,1

N

5.6 Media

-6,0

N

-6,1

N

-6,1

N

-6,1

N

-6,1

N

5.1 Sportbeleid en activering

-5,0

N

-5,3

N

-4,5

N

-4,5

N

-4,5

N

5.2 Sportaccommodaties

-8,1

N

-7,4

N

-7,7

N

-8,8

N

-8,9

N

0.10 Mutaties reserves

7,6

V

-1,0

N

-4,5

N

-4,6

N

-6,9

N

0.5 Treasury

2,5

V

2,3

V

1,1

V

1,2

V

1,1

V

0.61 OZB woningen

43,2

V

44,7

V

45,2

V

45,8

V

46,5

V

0.62 OZB niet-woningen

38,0

V

39,4

V

39,6

V

39,8

V

40,1

V

0.64 Belastingen overig

1,5

V

1,8

V

1,8

V

1,8

V

1,8

V

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

395,2

V

404,4

V

402,6

V

402,1

V

403,6

V

0.8 Overige baten en lasten

-0,6

N

3,7

V

3,0

V

3,5

V

3,6

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

-0,7

N

-0,5

N

-0,5

N

-0,5

N

-0,5

N

Totaal

-4,2

N

0,1

V

0,3

V

0,5

V

0,6

V

ga terug