Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Structureel begrotingssaldo

Het begrotingssaldo bestaat uit  structurele en incidentele budgetten en inkomsten. Om te kunnen beoordelen of de begroting meerjarig sluitend is, is het van belang dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Uit dit overzicht wordt duidelijk dat in de jaren 2020 tot en met 2022 er een nadelig structureel saldo is, vanaf 2023 is het structureel saldo voordelig.
In de paragraaf weerstandsvermogen is het kengetal structurele exploitatieruimte opgenomen. Dit kengetal is gebaseerd op dit structurele begrotingssaldo.

bedragen * € 1 miljoen

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten voor bestemming

1,1 V

4,8 V

5,1 V

7,5 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1,0 N

4,5 N

4,7 N

6,9 N

Begrotingssaldo na bestemming

0,1 V

0,3 V

0,4 V

0,6 V

Incidentele baten en lasten (saldo)

1,3 V

3,0 V

1,2 V

0,0 V

Structureel begrotingssaldo

1,2 N

2,7 N

0,8 N

0,6 V

ga terug