Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Reserves en voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In onderstaande tabel zijn de structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Structurele mutaties; bedragen * € 1.000

reserve

2020

2021

2022

2023

Stortingen

Structurele toevoeging

F022 Saldireserve

2.884

4.884

4.884

Bespaarde rente (opgenomen in begroting)

F022 Saldireserve

1.114

785

873

873

Duurzaamheid vastgoed

F057 Res. Duurzaamheid

524

524

524

524

Onderhoud vastgoed

F059 Reserve onderhoud

5.449

5.457

5.457

5.457

Onderhoud buitensport

F060 Reserve POG buitensp

603

604

604

604

Totaal stortingen

7.690

10.254

12.342

12.342

Onttrekkingen

Reserve afschrijving

F046 Res. afschrijving

93

83

83

83

Duurzaamheid vastgoed

F057 Res. Duurzaamheid

318

309

306

306

Onderhoud vastgoed

F059 Reserve onderhoud

5.449

5.457

5.457

5.457

Onderhoud buitensport

F060 Reserve POG buitensp

379

380

380

380

totaal onttrekkingen

6.240

6.229

6.226

6.226

Totaal structurele reserve mutaties

1.450

4.025

6.116

6.116

ga terug