Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Om inwoners plezier, voldoening en beleving uit sport en bewegen te laten halen, ondersteunen we dat inwoners op eigen niveau kunnen sporten. Dat varieert van talentvolle sporters tot mensen met een beperking. Wij faciliteren kinderen om kennis te maken met sport en bewegen in Nijmegen en staan open voor nieuwe sportinitiatieven.
We werken daarbij gebiedsgericht en geven per wijk met onze partners uit onder andere de wijk, sport, onderwijs en zorg uitvoering aan een gedragen wijksport-en beweegplan. Vanaf 2020 zetten we extra in op het stimuleren van sport en bewegen binnen de doelgroep migranten. Wat goed gaat, zetten we voort. Daarom continueren wij de succesvolle thematische inzet op het thema Zwemmen, Uniek Sporten en talentontwikkeling.

Accommodaties   
Wij ronden in 2020 de Nota Binnensportaccommodaties af. Daarnaast werken wij de toekomstvisie voor de Nijmeegse zwembaden verder uit. Voor Nijmegen-Noord werken wij het concept van de beweegroute Urban Fit Track (het Groene Lint) verder uit, werken aan de realisatie van een watersportcentrum in het Bastion, breiden de capaciteit uit bij tennisvereniging LLTV en ronden de bouw van een gymzaal in de Stelt af. We starten in 2020 met de aanbesteding van de bouw van een sporthal-plus in Hof van Holland waar ruimte is voor bewegingsonderwijs, breedtesport en wedstrijdsport op nationaal niveau. De binnensportaccommodaties richten we niet alleen in voor bewegingsonderwijs, maar maken we ook voor sportverenigingen en andere bevolkingsgroepen goed bruikbaar.

In het kader van de uitvoering van de nota Buitensportaccommodaties werken we het concept van een multifunctioneel sportveld in Nijmegen-Noord verder uit, bereiden we de verhuizing van korfbalvereniging Keizer Karel voor en vergroten we de capaciteit van bestaande accommodaties, zoals die van voetbalvereniging Oranje Blauw, door de aanleg van extra velden. Via Groen, Gezond en in Beweging ontmoedigen we roken in de buurt van kinderen bij sportverenigingen en stimuleren we een gezonde levensstijl.

Evenementen
In 2020 wordt het Wereldkampioenschap Wielrennen voor Studenten in Nijmegen en omgeving gehouden. Met dit evenement (met zijn 'side events') profileert Nijmegen zich als Gelderse (studenten)sportstad en fietsstad.

Met kennispartners als de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voeren we de kennisagenda sport- en bewegen uit en zijn we gastheer voor een internationaal congres, waarmee we aan een groot publiek kunnen laten zien waarom Nijmegen de Gelderse sport- en beweegstad is.

In 2022 is Nijmegen gastheer van de Eurogames; het grootste Europese sportevenement voor de LHBTI- gemeenschap. In aanloop op dit evenement starten we vanaf 2020 met de eerste 'side events' gericht op brede inclusie in de sport. Daarnaast genereren we bekendheid voor dit evenement om de impact ervan zo groot mogelijk laten zijn.

De evenementen van stichting Zevenheuvelenloop, zoals het NK halve marathon, wenden we ook aan om onze sportieve en sociale ambities te realiseren.

Veranderingen vanuit de Zomernota
Om onze ambities te realiseren, kijken we kritisch naar de uitgaven en mogelijkheden om de baten bij sport te verhogen. Om daar ruimte voor te maken, verminderen we vanaf 2020 het subsidiebudget voor sport, verhogen we de toegangsprijzen bij Triavium en passen een tariefsverhoging toe op huur van binnen- en buitensportaccommodaties.
Daarnaast gaan we de komende periode keuzes maken om vanaf 2021 de jaarlijkse subsidie op zwembaden met € 500.000 per jaar op de exploitatielasten terug te brengen. Met de exploitanten van de Nijmeegse zwembaden onderzoeken we hoe we dit de komende jaren kunnen realiseren.
Tegelijkertijd investeren wij de komende jaren om sport en bewegen in Nijmegen toegankelijk te maken. We investeren in de vervolgstappen van de Nota Buitensport. Daarmee vergroten we enerzijds het sportaanbod in Nijmegen-Noord door verhuizing van korfbalvereniging Keizer Karel. Anderzijds vergroten we capaciteit van bestaande accommodaties, zoals die van voetbalvereniging Oranje Blauw. Daarnaast investeren we, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord in extra tennisvelden in Nijmegen-Noord. Ons voornemen is om in 2022/2023 de druk op Sportpark d’Almarasweg te verlagen door een mogelijke verhuizing van korfbalvereniging Noviomagum in Brakkenstein en de aanleg van kunstgrasvelden voor deze vereniging en Kolping Dynamo Combinatie.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Taken worden niet door verbonden partijen uitgevoerd. Het gemeentelijk Sportbedrijf is de spil in de uitvoering van het sportbeleid en werkt daarbij intensief samen met een diverse partners, zowel stadsbreed als in een wijk, op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Dit varieert van onder andere sportverenigingen tot scholen, GGD, Gezondheidsmakelaars, sociale wijkteams, ROC, HAN, fysiotherapeuten en huisartsen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 18

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %

ga terug