Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

5.1 Sportbeleid en activering

Onderzoek naar subsidies Sportfondsenbaden (zwemmen)

500

500

500

Product sport algemeen onderuitputting

75

75

75

75

Sportontwikkeling - combinatiefunctionarissen

150

150

150

Subsidies Sport

50

50

50

50

5.2 Sportaccommodaties

Binnensport hogere baten

50

50

50

50

Buitensport hogere baten

25

25

25

25

Diverse meldingen vanuit sportaccommodaties

-94

-102

-110

-116

Effect afschaffen BTW-afdracht op opbrengsten

75

75

75

75

Sloop clubhuis Rugby en renovatie kleedkamers

-90

Tariefsverhoging Triavium

150

150

150

150

Onderuitputting onderhoud buitensportaccommodaties

50

50

50

50

Onderuitputting onderhoud binnensportaccommodaties

50

50

50

50

Totaal veranderingen in de begroting

341

1.073

1.065

1.059

Onderzoek naar subsidies Sportfondsenbaden (zwemmen)
Momenteel ontvangt Sportfondsen Nijmegen jaarlijks een subsidie van € 1.500.000 voor de zwembaden in haar beheer.
Het voorstel is om deze subsidie met € 500.000 terug te brengen. Dit kan op 2 manieren:
1.   Het sluiten van een zwembad en het verkopen van het vastgoed
2.   Het verminderen van de subsidie.
Beide opties willen we gaan onderzoeken.

Product sport algemeen - onderuitputting
Op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren is er op de post van product sport algemeen budgetruimte over van € 75.000. Het volledige budget van € 150.000 is niet gelabeld aan bepaalde activiteiten; hieruit worden jaarlijks incidentele relevante zaken uit gedekt. De kosten die daarmee gemoeid zijn komen voort uit diverse samenwerkingsagenda’s met belangrijke partners als de GGD, de HAN, de Radboud Universiteit in het kader van bijvoorbeeld de Kennisagenda Sport, en -naast diverse samenwerkingsagenda's- ook de nota's binnen- en buitensport.

Sportontwikkeling - Combinatiefunctionarissen 
Met betrekking tot de combinatiefunctionarissen (sport, cultuur en welzijn) wordt een deel van 40% van de activiteiten bekostigd door het Rijk (met een jaarlijks maximum). De verantwoording wordt gemeentebreed opgesteld. In deze gemeente brede verantwoording zit ruimte. Zonder verlies van Rijksmiddelen kunnen we een afweging maken over de inzet. Door het deels schrappen van de inzet van de sport-combinatiefunctionarissen geeft sport invulling aan deze afweging, dit betreft 0,15 miljoen euro.

Subsidies sport
Deze melding betreft een bezuiniging op subsidies voor sport van € 50.000 in 2020. Deze bezuiniging is eenvoudig te realiseren en heeft weinig impact.

Binnensport hogere baten
We stellen voor de tarieven met 5% te verhogen . Hiermee boeken we € 50.000 aan meeropbrengsten in (exclusief bewegingsonderwijs vanwege doordecentralisatie-afspraken).

Buitensport hogere baten
Om het rendement te verhogen stellen we voor naast de nog lopende jaarlijkse huurverhoging (10 jaar +5% bovenop de indexering tot seizoen 2022-2023) eenmalig de tarieven extra te verhogen met 5% (niet voor het bewegingsonderwijs vanwege doordecentralisatievergoeding). Dit levert ca. € 25.000 op.

Diverse meldingen vanuit sportaccommodaties
Het gaat hier om een clustering van meldingen met betrekking tot de exploitatie van sportaccommodaties
van totaal € 75.000 oplopend tot € 116.000 . Onder meer vanwege een duurdere brandverzekering en hogere OZB aanslagen, maar ook de aanleg van nieuwe sportvelden (structureel een bedrag van € 81.000 vanaf 2023) en de bouw van nieuwe gymzalen (De Grote Boel en De Stelt; vanaf 2023 structureel een bedrag van € 35.000).

Effect afschaffen btw-afdracht op opbrengsten
Vanwege het afschaffen van btw op sport ontstaat er een voordelig resultaat, omdat de btw van 6% (2018) niet meer afgedragen dient te worden. Dit effect zou feitelijk pas bij de Nota Slotwijzigingen benoemd worden, omdat nog niet bekend is wat het uitkeringsniveau van de SPUK-subsidie (compensatie voor de niet aftrekbare btw) zal worden. Volgens de VNG zou dit echter 100% moeten bedragen, zodat de baten dan niet ter dekking van een eventueel tekort nodig zijn. Zekerheid hebben we pas in 2020. Naar verwachting betreft dit € 75.000 vanaf 2020.

Sloop clubhuis rugby en renovatie kleedkamers
In het investeringsplan stellen we de verplaatsing van het clubhuis van de rugbyclub voor. Hiermee hangt samen dat er € 90.000 nodig is voor de sloop van het oude clubhuis en de renovatie van de bestaande kleedkamers. Dit halen we uit de onderhoudsreserve.

Tariefsverhoging Triavium
Deze melding betreft € 150.000 extra opbrengsten vanaf 2020 door tariefsverhoging.  Er is gerekend met € 2 verhoging van de entree en € 4  van de abonnementen (van € 194,35 naar € 198,35).

Onderuitputting onderhoud buitensportaccommodaties
Dit betreft geen wettelijke taak. We hebben in Nijmegen 24 sportparken ingericht voor één of meer sporten per accommodatie.  Zo zijn er bijvoorbeeld 18 sportparken met een of meerdere voetbalvelden. We hebben één atletiekaccommodatie, drie hockeycomplexen, één honk- en softbalaccommodatie, drie sportparken met korfbalverenigingen en één rugby-accommodatie. In het onderhoudsbudget binnen- en buitensportaccommodaties zit bij de huidige uitgaven ruimte van € 100.000. Voor onderhoud buitensport stellen we voor de helft in te boeken: een besparing van € 50.000. Het risico van een hogere aanbesteding zit verwerkt in de risicoparagraaf.

Onderuitputting onderhoud binnensportaccommodaties
In alle binnensportaccommodaties vindt bewegingsonderwijs plaats. Bewegingsonderwijs is wettelijk verplicht. Indien voldaan wordt aan de eisen voor bewegingsonderwijs kan er gekozen worden om een deel van de binnensportaccommodaties te sluiten; deze zijn dan namelijk niet meer wettelijk noodzakelijk. De gemeente heeft 6 sporthallen, 9 sportzalen en 14 gymzalen in beheer. In het onderhoudsbudget binnen- en buitensportaccommodaties zit bij de huidige uitgaven een  ruimte van € 100.000. Voor onderhoud binnensportaccommodaties zou de helft als besparing ingeboekt kunnen worden (€ 50.000). Het risico van een hogere aanbesteding zit verwerkt in de risicoparagraaf.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 18

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %

ga terug