Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Met ingang van 1 augustus 2020 wordt het aanbod voor kinderen met een dreigende taal- of ontwikkelingsachterstand uitgebreid van 12 uur naar 16 uur per week bij een kinderopvangorganisatie. Zodra de voorschoolse educatie goed staat, starten we met de visie op het onderwijsachterstandenbeleid en bredescholen beleid in het primair onderwijs.

Binnen het leerlingenvervoer zijn we in 2019 begonnen met een doorbraakbudget vervoer.  Hiervan wordt vervoer ingezet voor casuïstiek waarbij escalatie kan worden voorkomen, maar er geen reguliere vervoersoplossing is. In het najaar van 2019 wordt dit initiatief geëvalueerd. Op basis daarvan beoordelen we of we hier mee door willen gaan en onder welke voorwaarden.

We starten met het proces voor een regionaal beleidskader leerplicht, waarin de preventieve inzet van Leerplicht is meegenomen.  

Wij zetten ons in om het aantal voortijdig schoolverlaters te laten dalen, onder andere door uitvoering te geven aan een 'nieuw regionaal programma voorkomen voortijdig schoolverlaten' waarin aandacht is voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs-zorg.

We zetten de ontwikkeling rondom aansluiting onderwijs en jeugdhulp voort.  Dit lichten we nader toe bij het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.

In 2020 geven we verder uitvoering aan onze regionale aanpak van laaggeletterdheid. De taalcoördinator investeert verder  in een goed toegankelijk overzicht van vraag en aanbod, het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden en het monitoren van de resultaten, de kwaliteit en bereik. Het aanbod breiden we waar nodig uit op basis van de analyse die in 2019 is gemaakt. Het bereiken van meer laaggeletterden met Nederlands als moedertaal  blijft ook in 2020 een belangrijk aandachtspunt; hierbij werken we samen met de provincie Gelderland.  

De resultaten van volwasseneducatie meten we onder andere via een landelijke monitor die in het najaar van 2019 van start gaat.

In 2020 evalueren wij het gemengde scholenbeleid.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Binnen het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, kinderopvangaanbieders, samenwerkingsverbanden, zorg-, welzijn- en gezondheidsinstellingen en ouders aan goede opvang- en onderwijsvoorzieningen in de stad.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 34

4,0 %

Baten

€ 7

0,8 %

ga terug