Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€32.5

€8.1

rek. 2018

€31.0

€7.5

begr. 2019

€34.8

€7.6

begr. 2020

€31.4

€6.3

begr. 2021

€31.7

€6.3

begr. 2022

€31.7

€6.3

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting16.816.418.616.917.317.4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.15.714.616.214.514.414.3
Totale lasten32.531.034.831.431.731.7
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting0.00.20.00.00.00.0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.8.17.37.66.36.36.3
Totale baten8.17.57.66.36.36.3
Saldo van lasten en baten24.4N23.5N27.2N25.1N25.4N25.4N

De totale begroting van het programma Onderwijs bedraagt per saldo 26,9 miljoen euro in 2020.

De begrote lasten bedragen in 2020 in totaal 34,0 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan, namelijk 18,6 miljoen euro, gaat naar het taakveld Onderwijshuisvesting. Hiervan is 15,3 miljoen euro begroot voor doorgedecentraliseerde scholen en € 3,2 miljoen voor niet-doorgedecentraliseerde scholen. De begrote lasten van het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedragen 15,4 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) peuterwerk en naar onderwijsachterstandenbeleid (OAB), respectievelijk 5,0 miljoen euro en 3,8 miljoen euro. Verder bedraagt het budget voor bestrijden voortijdig schoolverlaten 1,8 miljoen euro, voor leerlingenvervoer is 1,4 miljoen euro gereserveerd en voor volwasseneneducatie is er 1,1 miljoen euro begroot. De totale uitvoeringskosten voor het programma Onderwijs bedragen 2,4 miljoen euro waarvan 1,5 miljoen euro het bureau leerplicht betreft; de rest is voornamelijk beleidscapaciteit.  

De begrote baten in 2019 bedragen 7,1 miljoen euro en bestaan grotendeels uit de specifieke uitkeringen van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB en VVE, 4,0 miljoen euro), volwasseneneducatie (WEB-budget, 1,0 miljoen euro) regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC, 1,2 miljoen euro) en de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (loopt vooralsnog tot en met 2020, 0,8 miljoen euro).

De totale begroting van het programma Onderwijs loopt in 2020 op naar per saldo 27,8 miljoen euro vanwege hogere toegeschreven kapitaallasten voor Onderwijshuisvesting. Dit hangt samen met de investeringen in nieuwe scholen in Nijmegen Noord en gereserveerde middelen voor de kwaliteitsimpuls voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 34

4,0 %

Baten

€ 7

0,8 %

ga terug