Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

  • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
  • de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
  • opstellen programma onderwijshuisvesting;
  • vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

Overzicht baten en lasten

€16.751

€6

rek. 2018

€16.391

€167

begr. 2019

€18.630

€0

begr. 2020

€16.922

€0

begr. 2021

€17.290

€0

begr. 2022

€17.422

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Onderwijshuisvesting DDC15.07814.68415.33215.03415.00815.151
Onderwijshuisvesting niet-DDC1.6731.4093.2161.8062.2072.196
4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv029882827575
Totale lasten16.75216.39118.63016.92217.28917.422
Baten
Onderwijshuisvesting niet-DDC61670000
Totale baten61670000
Saldo van lasten en baten16.745 N16.224 N18.630 N16.922 N17.289 N17.422 N

Toelichting

De totale begroting van het taakveld Onderwijshuisvesting in 2020 bedraagt 18,6 miljoen euro. Hiervan is 15,3 miljoen euro begroot voor doorgedecentraliseerde scholen en 3,2 miljoen euro voor niet-doorgedecentraliseerde scholen. De uitvoeringskosten voor het taakveld Onderwijshuisvesting bedragen 0,1 miljoen euro per jaar. De begroting voor het taakveld Onderwijshuisvesting is hoger dan in 2019 vanwege hogere toegeschreven kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten hangen samen met de investeringen in nieuwe scholen in Nijmegen Noord en gereserveerde middelen voor de kwaliteitsimpuls voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 18.630

54,8 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug