Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen

Het kader van ons veiligheidsbeleid is vastgelegd in het raadsvoorstel 'De weerbare stad – veiligheidsplan 2018-2022' (nr. 84/2018,vastgesteld 21 november 2018).

Binnen de ondermijningsaanpak richten we ons in de komende jaren op vijf specifieke werkprocessen:

  1. Werken aan een weerbare organisatie, onder andere door bewustwordingsbijeenkomsten en een intern meldpunt.
  2. Informatiegestuurd werken. Het ontwikkelen van nieuwe informatiemethodieken en -producten waarmee we scherp zicht kunnen krijgen en houden op de ondermijningsproblematiek.
  3. Bestuursrechtelijke en integrale casusaanpak. We gaan ons focussen op sleutelfiguren en -locaties om de criminele netwerken en processen zo effectief mogelijk te verstoren.
  4. Bibob-toetsen. Hiermee willen we voorkomen dat criminelen misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen, zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten.
  5. Beleidsontwikkeling, innovatie en onderzoek. Regionaal en landelijk nemen we ambtelijk deel aan diverse werkgroepen. Daarnaast faciliteren wij de intergemeentelijke samenwerking op het terrein van ondermijning in Gelderland-Zuid in de rol van gastheer voor het regionale projectbureau.

Op het vlak van sociale veiligheid staan de komende jaren drie thema’s centraal op het snijvlak van zorg en veiligheid:

  1. Continuïteit van zorg voor mensen met een ernstig psychische aandoening. Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, met het risico dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperking, dementie) in combinatie met verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, werkeloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit, etc.). We gaan casuïstiek langdurig volgen en zetten daarbij in op langdurig casemanagement, waarbij afwisselend gekozen kan worden voor een intensieve variant of zogeheten ‘waakvlambegeleiding’.
  2. Een systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak van structurele (on)veiligheid. Met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, het handelingsprotocol en het 'routeeroverleg' hebben we in Gelderland-Zuid stevig ingezet op het melden van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld. In sommige gezinnen en relaties lukt het echter onvoldoende om duurzame veiligheid te bewerkstelligen. Hierdoor bevinden zulke ouders en hun kinderen zich vrijwel voortdurend in het zorgsysteem, in het beschermingssysteem en in het strafrechtsysteem. Het doorbreken van structurele onveiligheid vraagt om een systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak.
  3. De implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In 2020 komt de Wvggz in plaats van de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Bij de Wvggz komt behandeling en begeleiding, ook in de thuissituatie, centraal te staan en kan iedereen een melding doen. Bij de implementatie is een goede aansluiting op de Veiligheidsregio, de GGD-regio en de centrumgemeenteregio voor Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang belangrijk.

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we onze werkwijze voor de jaren 2020, 2021 en 2022 vastgelegd in een nieuw plan van aanpak fysieke veiligheid. Daarin beschrijven we hoe we de thema's brandveiligheid, milieu, veilige evenementen en veilige horeca en markten willen realiseren, met aandacht voor sturingsvraagstukken en uitgangspunten voor de taakuitvoering. Hiermee willen we in de eerste plaats heldere grondslagen vastleggen die een handvat bieden voor een goede verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen het lokaal bestuur en de inwoners van onze stad. En ten tweede is bij alle dossiers een goede risicoanalyse van belang, met oog voor interventies die efficiënt zijn en die significant iets kunnen toevoegen aan veiligheid.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan

Bij de aanpak van ondermijningscriminaliteit zijn de belangrijkste samenwerkingspartners het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst. Op het terrein van fysieke veiligheid werken we samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De aanpak van sociale veiligheid wordt voornamelijk vormgegeven in het Veiligheidshuis, waarin we met een groot aantal partijen samenwerken: naast de partners in de strafrechtketen Openbaar Ministerie, politie en (jeugd)reclassering, onderhouden we werkrelaties met GGD Gelderland-Zuid, ggz en Veilig Thuis.

Op het veiligheidsdomein werken we samen met drie verbonden partijen: de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), ODRN en GGD Gelderland-Zuid. De VRGZ verricht voor ons vooral taken op het terrein van brandweerzorg en crisisbeheersing. De ODRN voert toezichthoudende en handhavende taken uit voor een veilige leefomgeving. Met de GGD Gelderland-Zuid werken we samen waar het taakveld maatschappelijke zorg de sociale veiligheid raakt. De GGD is daarmee een belangrijke partner in de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug