Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

  • brandbestrijding;
  • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
  • bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder taakveld 0.7

Overzicht baten en lasten

€13.026

€33

rek. 2018

€13.679

€21

begr. 2019

€14.430

€21

begr. 2020

€14.300

€21

begr. 2021

€14.170

€21

begr. 2022

€14.040

€21

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Rampenbestrijding13.02612.90513.63813.50813.37813.248
1.1 Crisisbeheersing&brw Uitvkv0774792792792792
Totale lasten13.02613.68014.43014.30014.17014.040
Baten
Rampenbestrijding332121212121
Totale baten332121212121
Saldo van lasten en baten12.993 N13.659 N14.409 N14.279 N14.149 N14.019 N

Toelichting

De begroting van dit taakveld bestaat voor een belangrijk deel uit het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. De begroting bedraagt in 2020 per saldo 14,4 miljoen euro. Ter toelichting hierover twee opmerkingen. Het grootste deel betreft onze  bijdrage van 13,6 miljoen euro aan de Veiligheidsregio-Zuid (VRGZ).  

De begrote uitvoeringskosten voor crisisbeheersing en brandweer betreffen de verplichte FLO (= Functioneel Leeftijdsontslag)-uitkeringen van medewerkers van de brandweer die voorheen in dienst van de Gemeente waren. Deze post werd in 2019 nog toegerekend aan het taakveld Overhead. Op basis van BBV-voorschriften is het taakveld Crisisbeheersing en brandweer meer geëigend om deze kosten te verantwoorden.

Door de maatregel om cumulatief een taakstelling van 1% op verbonden partijen op te leggen in 2021, 2022 en 2023 dalen de begrote lasten in deze jaren steeds met circa 130.000  euro.

De begrote baten betreffen de legesinkomsten voor vergunningen voor brandveiligheid.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 14.430

78,0 %

Baten

€ 21

7,4 %

ga terug