Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bijdrage veiligheidsregio

-436

-436

-436

-436

Veiligheidsregio

130

260

390

1.2 Openbare orde en veiligheid

Verhoging leges vergunningverlening

61

61

61

61

Totaal veranderingen in de begroting

-375

-245

-115

15

Bijdrage Veiligheidsregio
Dit voorjaar is in de zienswijzeprocedure ten aanzien van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio (VRGZ) aan de orde gekomen dat de structurele kosten voor 'Schoon werken bij brand', verzekeringskosten en de toegepaste indexering bij de VRGZ voor Nijmegen leiden tot een structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage met 436.000 euro.

Veiligheidsregio
Op de VRGZ passen we de maatregel toe om cumulatief 1% taakstelling op te leggen in 2021, 2022 en 2023.

Verhoging inkomsten vergunningsverlening
Voor het behandelen van de toegenomen aantallen vergunningsaanvragen is extra capaciteit nodig. Deze capaciteit vangen we op door formatie te verschuiven binnen de totale ambtelijke capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Op basis van de  gestegen aantallen aanvragen begroten we hogere legesinkomsten van € 61.000. 

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug