Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiering

Tabel renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Stap

Variabelen Renterisico(norm)

  2020

     2021

         2022

           2023

[1]

Renteherzieningen

    -934

-477

         -4.171

           0

[2]

Aflossingen

 30.553

 29.686

     36.037

      23.578

[3]

Renterisico [1+2]

  29.619

 29.209

     31.866

      23.578

[4]

Renterisiconorm

155.860

153.080

152.240

    152.100

[5a]=[4>3]

Ruimte onder renterisiconorm

126.241

123.871

120.374

    128.522

Berekening

Begrotingstotaal jaar 2020

[4a]

Begrotingstotaal

779.300

765.400

761.200

    760.500

[4b]

Percentage regeling

       20%

20%

      20%

            20%

[4]=[4a]x[4b]/100

Renterisiconorm

155.860

153.080 

    152.240   

152.100 

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangegeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 29,6 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 155,8 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.

ga terug