Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiering

Financieringsresultaat

In het ´Overzicht algemene dekkingsmiddelen´ is het onderstaande resultaat gepresenteerd vanuit de financieringsfunctie.

Bedragen x € 1 miljoen

2020

2021

2022

2023

Stadsbegroting 2020

1,8

0,6

0,7

0,6

Het (positieve) financieringsresultaat van Nijmegen ontstaat, omdat we per saldo meer doorbelasten aan programma's, dan we aan werkelijke rentelasten hebben. Omdat we de omslagrente hebben verlaagd en daarmee minder doorbelasten is het positieve financieringsresultaat in de Stadsbegroting 2020 lager.

Renteschema 2020

Met ingang van de begroting 2018 is de navolgende tabel door de BBV voorgeschreven (Notitie rente 2017).
De voorgeschreven tabel laat voor 2020zien waaruit het begrote renteresultaat bestaat op het taakveld Treasury. Dit voordelige treasury-resultaat van afgerond € 1,3 mln. wordt berekend uit het verschil tussen de saldi van de werkelijk aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) en de geraamde toe te rekenen rente aan taakvelden.

Renteschema rentetoerekening begroting 2020

bedragen in € 1.000

a.

 De externe rentelasten over de korte en  lange financiering 

10.186

b.

 De externe rentebaten 

-/-

3.036

 Totaal door te rekenen externe rente 

7.150

c.

 Rente  doorberekend aan de grondexploitatie 

-/-

5.885

 Rente projectfinanciering doorberekend aan de taakvelden 

-/-

0

 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

+

1.265

d1.

 Rente over het eigen vermogen 

854

d2.

 Rente over voorzieningen 

0

 Saldo door te rekenen overig 

+

854

 De geraamde aan taakvelden toe te rekenen  rente

2.119

e

 Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

3.454

f

 Renteresultaat op taakveld treasury 

Voordeel

1.335

Het gepresenteerde financieringsresultaat van € 1,8 miljoen, omvat het treasury-resultaat van afgerond € 1,3 miljoen, zoals aangegeven in het renteschema.

ga terug