Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiering

Rente

Renteontwikkeling
De rente is nog steeds historisch laag. De ECB heeft de interbancaire rente inmiddels zover verlaagd dat deze negatief is. Ook de Amerikaanse  Fed heeft inmiddels renteverlagingen doorgevoerd. De geopolitieke omstandigheden leiden tot een verslechterende economie en mogelijk ook een Euro die onder druk komt te staan.  De ECB heeft in haar vergadering van juli 2019 dan ook uitgesproken om geen enkele maatregel te schuwen om financiële stabiliteit te handhaven. Hieruit kunnen wij opmaken dat we echt de komende jaren rekening mogen houden met een negatieve rente voor het aantrekken van leningen met een looptijd tot 10 jaar.

Omslagrente
Voor de begroting 2019 -2022 verlagen wij de omslagrente verder van 2,5% naar 1,25%.  Voor de begroting 2020 stellen we een verdere verlaging voor naar 0,8%. Dit wordt ingegeven door onze rentevisie voor lang geld, waarbij we zien dat de tendens van lagere rentes zich voortzet. We verwachten hiermee binnen de wettelijke  marges te blijven om zo de rekenrente meerjarig constant te kunnen houden. Aflopende leningen worden - afhankelijk van de financieringsbehoefte- vervangen door goedkopere nieuwe leningen. Volgens de nieuwe BBV-regels mag de begrote omslagrente slechts in geringe mate afwijken van de daadwerkelijk door de gemeente Nijmegen betaalde rente.

Voor zowel lang als kort geld hanteren we een oplopende rentestaffel, die in het laatste begrotingsjaar eindigt op de omslagrente van 0,8%. Dit huidige percentage is vastgesteld in de laatste Zomernota. Gezien de verdere ontwikkeling van de rente  en de te verwachten herfinancieringen in de komende jaren  tegen negatieve rentepercentages, is de kans reëel dat we de omslagrente in de komende jaren nog verder moeten verlagen richting 0%.

2020

2021

2022

2023

Omslagrente:

- Inzet van reserves en voorzieningen

<- - - - - - - - -  0,8 % - - - - - - - - - >

- Doorberekening aan investeringen

<- - - - - - - - -  0,8 % - - - - - - - - - >

- Rekenrente voor planexploitaties

<- - - - - - - - - 0,8 % - - - - - - - - - >

Langlopende leningen

0,6%

0,7%

0,75%

0,8%

Kortlopende leningen

0,0%

0,25%

0,5%

0,8%

ga terug