Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Lokale heffingen

Ontwikkelingen

Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen vooruit‘

In het coalitieakkoord 2018-2022 `Samen vooruit' is afgesproken de afvalstoffenheffing niet opnieuw in te voeren en de OZB niet-woningen (eigenaarsdeel)  te verlagen oplopend tot 5% in 2023.  

In onderstaande tabel is de afbouw opgenomen:

Programmamiddelen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Verlaging OZB niet woningen

-425

-900

-1.375

-1.850

Zomernota 2019

Door het verhogen van de rijksbelasting op het verbranden van restafval stijgen de lasten met € 400.000. Naar aanleiding van de afschaffing van de afvalstoffenheffing is afgesproken om deze extra lasten vanuit de OZB-woningen te bekostigen.

De afgelopen meicirculaire van het gemeentefonds heeft een fors negatief effect op het financieel beeld van de gemeente Nijmegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding daarvan een aantal maatregelen voorgesteld om dit tekort te kunnen opvangen. In het kader van de gemeentelijke belastingen en heffingen betreft het de volgende maatregelen:

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Verhoging leges huwelijken

18

18

18

18

Verhoging leges RNI uittreksels

6

6

6

6

Verhoging leges uittreksels Burgerlijke Stand

8

8

8

8

Hogere opbrengsten precariobelasting

75

75

75

75

ga terug