Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Lokale heffingen

Toelichting per belastingsoort

Hondenbelasting

De belasting wordt geheven bij de eigenaar van een hond op basis van het aantal honden dat hij heeft. Het is een algemene belasting. Dat houdt in dat er geen relatie is tussen enerzijds de kosten van bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen en anderzijds de opbrengsten. In Nijmegen zijn momenteel  ruim  9500 honden geregistreerd. Jaarlijks voert een externe partij voor ons steekproefsgewijs een controle uit om het bestand actueel te houden.

Parkeren

De Parkeerverordening stelt de kaders vast voor het verlenen van parkeervergunningen en de eisen die aan die vergunningen zijn verbonden. In het Aanwijzings- en Uitwerkingsbesluit Parkeren bij deze verordening zijn de verschillende parkeerproducten vastgelegd met de daarbij behorende uitgifte- en gebruikscriteria. Voor al deze producten wordt een belastingtarief in rekening gebracht. Dit is geregeld in de verordening Parkeerbelastingen. Naast de tarieven voor vergunningen worden via deze verordening ook de belastingtarieven voor het parkeren op straat geheven. De tarieven voor parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen zijn privaatrechtelijk en worden separaat vastgesteld door ons college en vastgelegd in het besluit Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen. De parkeerder die niet of te weinig betaalt, krijgt een naheffingsaanslag (gemeentelijke belastingaanslag). Het parkeerbeleid is vastgelegd in de Parkeernota ‘Kiezen en Delen’, die in oktober 2012 door de Raad is vastgesteld.

De opbrengst parkeerbelastingen wordt enerzijds gebruikt ter dekking van de kosten van o.a. parkeervoorzieningen, het selectief toegangssysteem voor de binnenstad en het fiets parkeren (gratis bewaakte stallingen). Ook wordt handhaving op parkeren uit de opbrengst betaald.

De parkeerbegroting wordt in 2020 conform de gemeentelijke richtlijnen opgehoogd met de prijsindexering van 2,3%  (€ 393.060) en de afspraken uit het Koersdocument (€ 150.000) . De totale netto stijging is voor 2020 vastgesteld op € 543.060. Deze stijging kan worden gedekt met de huidige parkeertarieven.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven bij personen die geen inwoners zijn van de gemeente Nijmegen en die binnen de gemeente verblijf houden in een hotel, pension of bijvoorbeeld vakantiehuisje. Nijmegen kent een tweetal tarieven, te weten voor campings en hotels.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven van degene die voorwerpen of materialen stalt op de openbare gemeentegrond (containers, terrassen, borden). Precariobelasting is een ongebonden belasting, zodat de gemeente de volledige vrijheid heeft in de vaststelling van de hoogte van de tarieven.

Reclamebelasting

Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken, heeft het Huis van de Binnenstad (HvdB) met ingang van 2019 een binnenstadfonds ingevoerd. Met dit fonds kunnen de binnenstadondernemers zelf initiatieven bekostigen die goed zijn voor de binnenstadeconomie, en daarmee de binnenstad vermarkten, promoten en de werkgelegenheid aan jagen.
Naast een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds  kan het HvdB voor realisatie van deze doelstellingen niet langer afhankelijk zijn van vrijblijvende bijdragen van individuele ondernemers; het fenomeen 'free riders draagt er aan bij dat velen de lusten ervaren van hetgeen enkelen bijdragen. Daarom heeft het HvdB  de gemeente gevraagd om een reclamebelasting te heffen. Hiermee dragen alle binnenstadondernemers bij. Als basis wordt de WOZ-waarde van de binnenstadspanden aangehouden. De gemeente wordt gezien als  fondsbeheerder. De gemeente zorgt voor de inning van de belasting en stelt de middelen, onder aftrek van de perceptiekosten, ter beschikking aan HvdB. Dit overigens op basis van een subsidieaanvraag door het HvdB met daarin een uitvoeringsagenda voor het betreffende jaar. De reclamebelasting is in 2019 ingevoerd.

Leges en rechten

De leges en tarieven van de diverse rechten worden in rekening gebracht voor het door de gemeente verrichten van taken en diensten. Gemeentelijke producten en diensten mogen kostendekkend zijn. De baten mogen de lasten echter niet overstijgen. Ieder tarief wordt getoetst aan de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening Leges en Tarieven, die is gebaseerd op de landelijke handreiking.
Voor een aantal tarieven stelt het Rijk een maximum vast, bijvoorbeeld de leges reisdocumenten. Op dit moment is nog niet bekend of deze legestarieven met meer dan de indexatie stijgen. Hierop wordt bij het vaststellen van de legesverordening teruggekomen.

ga terug