Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderwijshuisvesting

Beleidskader

Op 19 december 2007 heeft de Raad een besluit genomen over de doordecentralisatie (DDC) van onderwijshuisvestingsmiddelen. Met dit besluit is de zorg voor onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden, onder voorwaarden, voor onbepaalde tijd overgedragen aan de schoolbesturen. De gemeente en schoolbesturen hebben de ambitie vastgesteld om alle doorgedecentraliseerde schoollocaties te vernieuwen binnen een periode van 40 jaar. Vernieuwing vindt plaats door nieuwbouw op een nieuwe of bestaande locatie of door renovatie. De ambitie wordt gemeten door een indicator die de jaarlijkse vernieuwing weergeeft en dit wordt bijgehouden in de monitor doordecentralisatie onderwijshuisvesting.
Per eind 2019 is in totaal 47,5% van het totaal aan m2 brutovloeroppervlakte van DDC scholen vernieuwd. Het doel voor 2020 is dat 55,7% is vernieuwd voor het einde van het jaar. Deze flinke toename is het gevolg van de beoogde oplevering van de nieuwbouw van basisscholen Het Octaaf in Neerbosch-Oost, de Verbinding in de Stelt en de Boomgaard in Woenderskamp in Nijmegen Noord. In het voortgezet onderwijs wordt ook de oplevering verwacht van de nieuwbouw van het Rijks en de Jorismavo aan de Goffertweg en van het Citadel College aan de Dijkstraat in Nijmegen Noord.  

Met name in de bestaande stad zijn vrijwel alle voorzieningen doorgedecentraliseerd. In 2019 is de onderwijshuisvesting van 92,2% van alle leerlingen doorgedecentraliseerd. Het algemene streven is uiteindelijk om alle leerlingen onder de doordecentralisatie te laten vallen. Uitzondering hierop zijn basisschool Kleurrijk en basisschool Petrus Canisius, locatie St. Stevenskerkhof. Hier zijn alleen de leerlingen doorgedecentraliseerd en zijn de gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze scholen zijn gevestigd in respectievelijk het voorzieningenhart ’t Hert in het Willemskwartier en het City-complex in het stadscentrum. Het bevoegd gezag van deze scholen huurt het schooldeel van het gebouw.

Drie schoolbesturen in de bestaande stad, de Stichting Simonscholen, Kristallis en de Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisius, zijn niet doorgedecentraliseerd. In Nijmegen Noord geldt dit voor de basisscholen De Oversteek en Het Talent. We streven ernaar om in principe alle voorzieningen voor onderwijshuisvesting door te decentraliseren, ook de nieuw te bouwen scholen in Nijmegen Noord. Verder zijn de nieuwbouwplannen en overeenkomsten voor basisschool de Boomgaard in Woenderskamp en basisschool de Verbinding in de Stelt Zuid in voorbereiding. Hiervoor zijn investeringsbudgetten in de begroting gereserveerd.

Door de overheveling van rijksmiddelen naar de schoolbesturen ligt de zorgplicht voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen in het Primair- en Voorgezet Onderwijs nu rechtstreeks bij de schoolbesturen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

De totale begroting van het taakveld Onderwijshuisvesting bedraagt in 2020 € 19,5 miljoen. Hiervan is € 15,6 miljoen begroot voor doorgedecentraliseerde scholen en € 3,9 miljoen voor niet-doorgedecentraliseerde scholen. De uitvoeringskosten voor het taakveld Onderwijshuisvesting bedragen € 0,1 miljoen per jaar. De begroting voor het taakveld Onderwijshuisvesting is hoger dan in 2019 vanwege hogere toegeschreven kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten hangen samen met de investeringen in nieuwe scholen in Nijmegen Noord en gereserveerde middelen voor de kwaliteitsimpuls voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

ga terug