Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen, de civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties, de riolering, het water en het groen. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte van Nijmegen hebben we een budget opgenomen van circa € 33 miljoen per jaar. Dit budget is opgenomen in de programma's Openbare ruimte en Bereikbaarheid. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Een deel van de budgetten voor onderhoud in de openbare ruimte bestaat uit exploitatiebudgetten en een deel uit investeringskredieten.

Beleidskader

Begin 2013 is de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte' vastgesteld. Deze beleidsnota bevat de kaders waarin we een antwoord geven op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen: actief burgerschap, kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid. Aan dit kader wordt in 2020 verder invulling gegeven. Voor de kapitaalgoederen zijn de ontwikkelingen kostenbewustzijn en duurzaamheid vooral van toepassing. Met gedifferentieerd en risico-gestuurd beheer bepalen we het niveau waaraan de kapitaalgoederen minimaal moeten voldoen. In het kader van differentiatiemogelijkheden hebben we wijkbudgetten toegevoegd om bewoners meer keuzes en inspraak te geven in het beheer en de inrichting van hun omgeving. Met behulp van risico-gestuurd beheer zetten we onze middelen zo optimaal mogelijk in en hiervoor moeten we keuzes maken. Deze keuzes maken we door de te nemen onderhoudsmaatregelen af te wegen tegen de life cycle kosten, mogelijke risico’s en gewenste prestaties door beheerders en gebruikers.

Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte
Voor 2020 en verder hebben we in samenwerking met een aantal andere programma’s een integraal uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte (UPOR) opgesteld. De prioriteit voor het programma Openbare ruimte ligt bij het aanpakken van beheeronderdelen met onderhoudsachterstanden. Afstemming met andere programma’s om kostenbesparing te realiseren en om de stad bereikbaar te houden, heeft eveneens een hoge prioriteit.

Onderhoudsprojecten 2020

Locatie:

Betreft onderhoud:

Wijk:

Waalbrug (RWS)

Groot onderhoud; verharding, verlichting, VRI

Waalbrug

Prins Mauritssingel (deels)

Groot onderhoud

Lent

Broerdijk (deels)

Vervangen deklaag

Hengstdal

Stieltjesstraat en Spoorstraat

Vervangen deklaag

Centrum

Hengstdalseweg

Reconstructie riolering en verharding

Hengstdal

Parkweg

Vervangen deklaag + instellen 30-zone

Centrum

Wijchenseweg

Vervangen deklaag

De Kamp

Wolfskuilseweg fase 2

Vervangen deklaag

Wolfskuil

Paul Krugerstraat

Vervangen deklaag

Heseveld

Malderburchtstraat (fase1)

Reconstructie: verharding, riolering, groen

Hatert

Driehuizerweg (deels)

Verharding + groen

Heyendaal

Kaapland en Retiefstraat

Verharding + riolering

Heseveld

Jasmijnstraat

Verharding

Heseveld

Ingenhouszstraat

Verharding

Grootstal

Libellenstraat (deels)

Asfalt vervangen door klinkers en riolering

Hatertse hei

Venusstraat (deels)

Verharding + riolering

Heseveld

Dunkler-, Verhulst- en R. Holstraat

Verharding, riolering, groen

Hengstdal

Malvert 10 en Lankforst 10e straat

Vervangen deklaag

Malvert en Lankforst

Meijhorst 15, 16 en 17e straat

Vervangen deklaag

Meijhorst

Postweg

Vervangen deklaag

Hengstdal

Steenbokstraat

Vervangen deklaag

Hazenkamp


Areaalmutaties

De woningdichtheid van Nijmegen groeit de komende jaren en hierdoor verandert de openbare ruimte ook. Dit zorgt ook voor een veranderingen van de beheerkosten. Voor iedere woning die wordt opgeleverd, nemen we € 400 op in de begroting. Voor 2020 is er vanuit de Zomernota 2019 en oplading van de stadsbegroting 2020 structureel voor onderhoud  € 728.000 aan extra budget opgenomen in verband met areaaluitbreiding.

Wegen en civiele kunstwerken

Beleidskader
De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is het kader voor onze wegen en kunstwerken. Op dit moment maken we een inhaalslag op het onderhoud van een aantal asfaltwegen. Afstemming met andere beheeronderdelen is ook een belangrijk criterium. De beheeronderdelen zijn rioleringswerkzaamheden, kostenbesparing en bereikbaarheid van de stad.

De komende jaren willen we de asfaltdeklaag vervangen van de volgende wegen:

 • Prins Mauritssingel stadinwaarts
 • Wijchenseweg (Palkerplein – Takenhofplein)
 • Energieweg
 • St. Annastraat (deels)
 • Graafseweg (deels)
 • van Boetbergweg
 • van Apelterenweg
 • van Schuijlenburgweg

Financiële consequenties
In het UPOR  is opgenomen welke grote wegen we het komend jaar gaan aanpakken.

Vertaling in de begroting
Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Bereikbaarheid. In 2020 geven wij circa € 3,9 miljoen aan wegonderhoud en € 1,6 miljoen aan civiele kunstwerken uit. Daarnaast besteden we € 1,3 miljoen aan verkeersregelinstallaties en -voorzieningen.

Openbare verlichting

Beleidskader
Voor openbare verlichting hanteren we als beleidskader 'Zicht op Nijmeegs licht'. We gaan door met de structurele vervanging per gebied van het oude kabelnet, sterk verouderde armaturen en bijbehorende masten. In totaal vervangen we 8-10 kilometer kabelnet per jaar en we plaatsen LED-verlichting bij het vervangen van armaturen.

Financiële consequenties
We maken € 3 ton vrij vanuit het programma voor vervanging van het kabelnet. We hebben structureel € 2 ton per jaar opgenomen voor storingen in het ondergronds kabelnet. Daarnaast wordt mogelijk in nieuwbouw- en reconstructieprojecten gelijktijdig het kabelnet vervangen, zoals ook is weergegeven in het UPOR.

Vertaling in de begroting
In 2020 geven we circa € 2,9 miljoen uit aan openbare verlichting.

Infrastructuur voor de gemeentelijke watertaken

Beleidskader
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen (GRP) 2017-2023 is het beleidskader voor onze watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater. Vanuit dit GRP werken we verder aan ons integraal beleid voor de uitvoering en duurzame ontwikkeling van onze gemeentelijke watertaken. De hoofddoelen van onze wettelijke gemeentelijke watertaken zijn het beschermen van de volksgezondheid, bijdragen aan een leefbare woonomgeving en beschermen van het milieu. We streven naar doelmatig beheer en duurzame ontwikkeling van de infrastructuur voor onze watertaken.

Financiële consequenties
De lasten worden gedekt via de rioolheffing.

Vertaling in de begroting
De exploitatie is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2020 besteden wij € 11,2 miljoen aan aanleg, onderhoud, vernieuwing en planvorming van infrastructuur en voorzieningen voor de uitvoering van onze gemeentelijke watertaken. Sinds 2015 bekostigen we ook de kapitaallasten voor de uitbreidingsinvesteringen in de Waalsprong  uit de rioolheffing. In 2020 zijn deze kapitaallasten begroot op € 9 ton.

Groen

Beleidskader
'De groene draad, kansen voor het Nijmeegse groen' (2007), 'Bosbeheervisie' (2000), handboek Stadsbomen (2008) en de groenaanpakplannen voor Lindenholt en Dukenburg zijn ons uitgangspunt. Deze plannen stellen kaders voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van groen, natuur en landschap en letten op de onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur van de stad. De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is ons kader voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

Financiële consequenties
Voor de planning van de werkzaamheden hanteren we het groenstructuurplan waarin de werkzaamheden om de groenstructuur in stand te houden en indien mogelijk te versterken, zijn opgenomen. Hiervoor worden de reguliere budgetten ingezet.

Vertaling in de begroting
In 2020 besteden wij circa € 7,7 miljoen aan groenonderhoud. Voor vervangingsonderhoud is er een beperkt budget beschikbaar.

Spelen

Beleidskader
De belangrijkste uitgangspunten voor spelen in de stad zijn:

 • Natuurlijk spelen en dit betekent meer (speel)groen en minder toestellen. Bij nieuwe plekken of bij herinrichting onderzoeken we of de locatie  als een natuurlijke (speel)plek kan worden aangelegd
 • Speelplekken integreren we in de openbare ruimte. De uitdaging is om op een slimme manier gebruik te maken van de openbare ruimte waarin kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten
 • Bewoners worden betrokken bij de in te richten speelruimtes. We laten bewoners zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het onderhoud van speelruimtes

Financiële consequenties
 In overleg met bewoners maken we de speelplekken groener ten behoeve van natuurlijk spelen. Bij de herinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met kinderen met een beperking. Tevens streven we ernaar dat de speelplekken ook goede ontmoetingsplekken zijn voor oudere bewoners zodat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten
Hiervoor worden de reguliere budgetten ingezet.

Vertaling in de begroting
Voor het onderhoud aan recreatieve sportvoorzieningen, speeltuinen en speelplekken is € 1,5 miljoen beschikbaar.

ga terug