Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Saldireserve

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. In de tabel zijn de besluiten tot nu opgenomen en de voorgenomen besluiten in deze stadsbegroting.
De mutaties die voor het eerst aan uw Raad ter besluitvorming  worden voorgelegd, zijn uitgebreid toegelicht in de financiële begroting, onderdeel financieel beeld, ontwikkeling weerstandsvermogen.

bedragen * € 1 miljoen

2019

2020

2021

2022

2023

beginstand

63,6

47,0

52,3

56,7

62,5

Structurele mutaties

Structurele toevoegingen saldireserve

-6,1

-0,3

2,9

4,9

4,9

Exploitatie KKG

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

Bespaarde rente reserve

0,8

0,7

0,7

0,8

0,8

Incidentele mutaties

Planexploitaties

-0,6

2,5

0,4

0,4

1,3

Levensduur verlengd onderhoud activeren

4,1

3,7

3,2

2,9

2,5

Financieel tekort werk, inkomen armoede

ZN'17

-1,4

Financieel resultaat vluchtelingen uit reserve

ZN'17

-0,1

vestigingsklimaat health & high tech

SB 2020

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

-0,3

Inzet reservering transitiefonds tbv begr.

SB 2020

-2,0

Transformatie sociaal domein

coalitieakk.

-1,2

-0,6

-0,1

Minder sparen saldireserve in 2023

SB 2020

-2,5

Claims en verwachtingen

Toegankelijkheid gebouwen

-0,4

Warmtenet 2.0

-1,0

Knoop 38

coalitieakk.

-4,4

beschikbaar sociale huur en middeldure huur

coalitieakk.

-1,5

Tekort zomernota 2019

ZN '19

-4,3

Stand ultimo 

47,0

52,3

56,7

65,0

71,7

Het verloop van de saldireserve zetten we af tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel. Hierop wordt ingegaan in het volgende deel.

ga terug