Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Ontwikkeling weerstandsvermogen

In dit deel zijn de veranderingen opgenomen in het weerstandsvermogen die nog niet eerder aan uw raad zijn voorgelegd. Daarna is de grafiek opgenomen waarin de ontwikkeling van het weerstandsvermogen afgezet wordt tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de saldireserve en het risicoprofiel.

Nieuwe mutaties in de saldireserve

bedragen * € 1 miljoen

2020

2021

2022

2023

Verlaging  a.g.v. bijstelling rekenrente

SB 2020

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

Vestigingsklimaat health & high tech

SB 2020

-0,5

-0,5

-0,5

-0,25

Inzet reservering energietransitiefonds tbv begroting

SB 2020

-2,0

Minder sparen saldireserve in 2023

SB 2020

-2,5

Verlaging  a.g.v. bijstelling rekenrente
Op grond van voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording heeft uw raad in de zomernota besloten om de interne rekenrente naar beneden bij te stellen naar 0,8% in 2020 en latere jaren. Dit vanwege de lagere marktrente.
De lagere rekenrente heeft als gevolg dat er minder rente wordt toegerekend aan het eigen vermogen.  De toevoeging aan de saldireserve wordt hierdoor met € 450.000 verlaagd. Aan de andere kant levert dit jaarlijks een voordeel op van € 450.000 in de programmabegroting.

Vestigingsklimaat health & high tech
Vorig jaar is er 2 miljoen euro in de saldireserve gereserveerd voor het CITC . Deze middelen stellen we in de komende jaren als subsidie beschikbaar. We nemen hiervoor 2 miljoen euro aan subsidies op in het programma Economie en Toerisme en onttrekken deze middelen aan de saldireserve. In 2019 betreft dit € 250.000 en in de jaren 2020 - 2023 in totaal € 1.750.000.

Inzet reservering Energietransitiefonds tbv begroting
Gelet op de financiële positie van de gemeente en het handhaven van het instrument  duurzaamheidsleningen kan de reservering in de saldireserve voor het energietransitiefonds vrijvallen. Voor de resterende 3 miljoen euro voor het Energietransitiefonds komen we binnen een half jaar met een uitwerking.

Minder sparen saldireserve in 2023
In 2023 verlagen we het spaarbedrag aan de saldireserve met € 2,5 miljoen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen inclusief de bovengenoemde wijzigingen. Het opgenomen risicoprofiel is het bij deze begroting geactualiseerd beeld.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de ontwikkeling van de saldireserve boven de risico's ligt.

ga terug