Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Programma begroting

In deze Stadsbegroting wordt een groot aantal voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. Uw raad heeft deze veranderingen eerder gezien in het koersdocument waar u 18 september over heeft gedebatteerd. Bij de programma's zijn de wijzigingen  opgenomen onder "veranderingen in de begroting".  Deze veranderingen zijn in de begrotingscijfers verwerkt. Hiermee heeft uw raad direct een volledig beeld van de financiële doorwerking op de programmabegroting.
Zoals hierboven genoemd zijn de veranderingen opgenomen bij de programma's. Daar worden de veranderingen ook toegelicht. Dit is de reden waarom in dit deel de veranderingen niet worden toegelicht. Maar wordt volstaan met een tabel met de veranderingen per programma. Uitzondering hierop is de regel 'begrotingswerkzaamheden/taakmutaties" onder het programma Financiën, deze regel wordt onder de tabel toegelicht.

bedragen € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

Stand stadsbegroting 2019 -2022

1.141

510

1.271

1.271

Bestuur en organisatie

-41

150

280

450

Veiligheid

-375

-245

-115

15

Economie en toerisme

-300

-150

-150

100

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-4.189

-3.595

-3.523

-3.352

Werk en Inkomen

700

700

700

1.700

Onderwijs

300

97

194

291

Bereikbaarheid

1.010

1.104

1.010

220

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

1.623

2.905

932

158

Openbare ruimte

-66

-133

-126

-118

Cultuur en Cultureel Erfgoed

422

524

302

170

Sport

341

1.073

1.065

1.059

Financiën

- in koersdocument

-495

-3.147

-1.660

-1.842

- begrotingswerkzaamheden / taakmutaties

-18

524

305

470

Stand stadsbegroting 2020 -2023

53

317

485

593

Programma financiën: begrotingswerkzaamheden / taakmutaties

Ten opzichte van de gepresenteerde stand in het koersdocument is er een aantal wijzigingen.
De eerste groep wijzigingen betreffen verschillen die blijken uit de doorrekening van de begrotingsuitgangspunten en het verwerken hiervan in de begroting.
Dit zijn bijvoorbeeld verschillen op de indexeringen, het opschonen van stelposten en het effect van de verlaagde rekenrente vanuit het taakveld riolering.

De tweede groep bestaat uit een aantal taakmutaties waarvan wij voorstellen deze vrij te laten vallen. Dit zijn:

vrijval taakmutaties; bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

                     211

                       42

programma geweld hoort nergens thuis

                       75

                       75

Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang

                     100

                     100

                     100

                     100

Digid en mijn overheid

                       15

                       14

                       15

                       17

Totaal

401

231

115

117

In het deel algemene middelen - gemeentefonds - taakmutaties worden de taakmutaties toegelicht.

ga terug