Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Investeringen

In de paragraaf investeringen leggen we uit dat de beschikbare kapitaallasten maatgevend zijn voor de investeringsruimte voor nieuwe investeringen. In deze stadsbegroting stellen we voor het beschikbare budget voor kapitaallasten te verlagen. Dit vanwege een bijstelling van de areaaltoename van de WOZ-waarde van de niet-woningen.
Tot deze begroting gingen we uit van een jaarlijkse areaaltoename van 100 miljoen euro aan niet-woningen. Hiervan wordt de helft gebruikt om de investeringsruimte te vergroten. Omdat in  werkelijkheid de areaaltoename niet in die mate plaats vindt, stellen we in deze begroting voor om deze met 20 miljoen euro te verminderen en dit te corrigeren op de investeringsruimte. Omgerekend naar kapitaallasten is dit een verlaging met bijna € 2 ton.

In deze Stadsbegroting stellen wij  nieuwe investeringen voor, deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. De individuele investeringen worden toegelicht in de paragraaf investeringen - nieuwe investeringen

bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Stip, Sociaal Wijkteam en ontmoeten bij  Sporthal+ en  gezondheidsplein Hof van Holland

1.000

Programma Onderwijs

Basisscholen Nijmegen Noord *

4.200

-3.000

Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school

1.750

Aanpassing VZH de Klif

600

Programma Bereikbaarheid

Investeringsprojecten regionaal programma

100

600

600

500

Verkeersveiligheid kruispunten Energieweg

70

200

Campus Heijendaal en rotondes

500

restant krediet ringstraten (vrijval)

-200

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

Aanpassen openbare ruimte Vlaams kwartier

100

300

Uitvoeren Valkhofkwartier

2.100

2.100

Bruisende binnenstad (tbv confinanciering)

360

Watersportcentrum

350

Programma Openbare Ruimte

Aanpassing schakelkasten

100

Vervanging groenstructuur oostzijde Mauritssingel

250

250

Compensatie prijsinflatie bulkkredieten OR

105

105

105

105

Groot onderhoud park Brakkenstein

600

600

LED verlichting binnenstad

250

250

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Museum het Valkhof 

2.700

Archeologische depot

2.750

Programma Sport

Sport Uitvoering nota buitensport 2e fase:

0

  - Herontwikkeling staddijk tbv Oranje Blauw (vertrek Rugby)

300

  - Verhuizing korfbalver. Keizerstad naar Koudenhoek

1.800

  - Clubhuis en kleedkamers korfbalver. Noviomagnum

1.800

  - Aanleg kunstgrasvelden Noviomagnum en KDC

800

Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijmegen-noord

200

Totaal

4.870

7.705

8.515

2.505

1.705

* Dit bedrag is reeds toegekend bij de Zomernota 2019

ga terug