Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Investeringen

Nieuwe investeringen

Investeringsruimte

We hanteren als uitgangspunt dat de ruimte in de programmabegroting in de kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten van investeringen) ingezet kan worden voor nieuwe investeringen. Maatgevend is de kapitaallastenruimte in 2024: voor de kapitaallasten van alle nieuwe investeringen over de periode 2020 tot en met 2023 moet immers vanaf 2024 structurele ruimte beschikbaar zijn.
Om die ruimte voor nieuwe investeringen te kunnen bepalen, hebben we een meerjarige doorrekening gemaakt van het verschil tussen het beschikbare budget voor kapitaallasten en de benodigde kapitaallasten op basis van de beschikbaar gestelde kredieten en in 2018 gerealiseerde investeringen.

Het beschikbare budget voor kapitaallasten hebben we in dit voorstel voor de Stadsbegroting 2020 verlaagd. Tot deze begroting gingen we uit van een jaarlijkse areaaltoename van 100 miljoen euro aan niet-woningen. Hiervan wordt de helft gebruikt om de investeringsruimte te vergroten. Omdat in  werkelijkheid de areaaltoename niet in die mate plaats vindt, wordt voorgesteld om deze met 20 miljoen euro te verminderen en dit te corrigeren op de investeringsruimte (zie ook de toelichting bij de ontwikkeling van de algemene middelen. In meerjarenperspectief hebben we het beschikbare budget voor kapitaallasten verlaagd met de bedragen in onderstaande tabel.

Daarnaast hebben we in deze begroting een volledige doorberekening opgenomen van alle kapitaallasten van de nieuwe investeringen. Het verschil tussen de doorberekende kapitaallasten (van bestaande en nieuwe investeringen) en het beschikbare budget voor kapitaallasten ramen we op een stelpost. De ontwikkeling van deze stelpost geeft meerjarig het volgende beeld.

Bedragen x € 1 mln.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kapitaallasten primitieve begroting

36,6

37,1

38,8

38,8

38,8

38,8

38,8

38,8

Areaal aanpassingen Woningen

0,3

0,5

0,7

0,8

0,9

Areaal aanpassingen Niet Woningen

0,5

0,7

1,0

1,3

1,6

Verlaging areaaltoename NWON met 20 mln.

-0,2

-0,4

-0,6

-0,7

-0,9

-1,1

-1,3

-1,5

Effect daling rente

-1,8

-1,9

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-1,9

Effect BBV omzetting investeringen O.R.

0,4

0,8

1,2

1,6

1,8

Beschikbaar budget kapitaallasten

34,6

34,9

36,2

37,2

38,0

38,4

39,2

39,7

Doorberekende kapitaallasten

37,2

37,2

38,6

40,2

39,9

40,0

39,6

39,0

Effect daling rente

-1,8

-1,9

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-1,9

Benodigde kapitaallasten

35,0

35,3

36,6

38,2

37,9

38,0

37,6

37,1

Verschil (stelpost)

-0,7

-0,4

-0,4

-1,1

0,1

0,6

1,6

2,7

Een negatief bedrag geeft aan dat de doorberekende kapitaallasten groter zijn dan het beschikbare budget. De ervaring leert dat deze verschillen altijd lager zijn dan begroot: er treden altijd vertragingen op bij de uitvoering van investeringen, omdat investeringen nu eenmaal een langere doorlooptijd hebben. Na 2024 ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen; zoals te doen gebruikelijk vormt die ruimte het uitgangspunt voor het investeringsplan van de begroting van volgend jaar.

In onderstaande tabel hebben we per programma aangegeven, welke investeringen we willen gaan doen. We lichten deze investeringen daarna per programma toe. In het bijzonder vragen wij hierbij uw aandacht voor de investeringen in 2019. Bij de bespreking van de Zomernota is alleen over de investeringen die we in 2019 in het kader van Onderwijs willen doen een besluit genomen, omdat die investering niet kon worden uitgesteld tot de behandeling van de Stadsbegroting. Voor de andere investeringen in 2019 (zie nadere toelichting bij de programma's Bereikbaarheid, Wonen en stedelijke ontwikkeling en Openbare Ruimte) willen we in 2019 investeringen gaan doen. Omdat hierover bij de Zomernota in juli nog geen besluit kon worden genomen, stellen we nu aan u voor akkoord te gaan met deze investeringen als integraal onderdeel van het totale investeringsplan.

Investeringswensen per programma

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.000

Onderwijs

4.200

-650

Bereikbaarheid

-130

800

600

600

500

Wonen en stedelijke ontwikkeling

450

2.100

2.460

300

Openbare Ruimte

350

1.205

955

105

105

Cultuur en Cultureel Erfgoed

2.750

2.700

Sport

500

1.800

1.800

800

Totaal

4.870

7.705

8.515

2.505

1.705

Toelichting investeringswensen per programma

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Stip, Sociaal Wijkteam en ontmoeten bij  Sporthal+ en
gezondheidsplein Hof van Holland

1.000

Totaal

1.000

Nijmegen Noord groeit, daarom is er behoefte aan extra maatschappelijke voorzieningen. In Hof van Holland wordt naast het winkelcentrum een sporthal plus (oplevering najaar 2021), een basisschool en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Verplaatsing van Stip en Sociaal Wijkteam van Thermion naar het functionele hart van de Waalsprong Hof van Holland is wat betreft bereikbaarheid en toegankelijkheid zeer gewenst. Sport, beweging, preventie, welzijn en ondersteuning kunnen zo in samenwerking met zorg en aanpak multi- problematiek afgestemd en met elkaar verbonden worden.

Onderwijs

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Basisscholen Nijmegen Noord

4.200

-3.000

Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school

1.750

Aanpassing VZH de Klif

600

Totaal

4.200

-650

Voor diverse ontwikkelingen op het gebied van primair onderwijs in Nijmegen Noord hebben wij in de Zomernota 2019 voorgesteld 3,0 miljoen euro over te hevelen van 2020 naar 2019. Daarnaast verwachten we aanvullend 1,2 miljoen euro nodig te hebben in 2019. Uw raad heeft dit voorstel bij besluit van 3 juli 2019 overgenomen.

De gemeente is wettelijk verplicht eind dit jaar een besluit te nemen over de uitbreidingsaanvraag van een niet doorgedecentraliseerde school. De aanvraag gaat uit van uitbreiding op de huidige locatie volgens de aangeleverde leerlingenprognoses. Bij een kleinere uitbreiding valt het bedrag lager uit. Indien blijkt dat de uitbreiding op de huidige locatie niet haalbaar is, dan moet er een andere locatie gevonden worden met gevolgen voor deze claim.

Voorzieningenhart De Klif is door zijn ontwerp en aard al jaren een bron van discussie tussen de gemeente en het schoolbestuur van De Oversteek. We gaan kleine lokalen ombouwen tot grotere lokalen en ruimtes voor zelfstandig werken. De verbouwing stelt het schoolbestuur in staat een gezonde bedrijfsvoering voor haar school te blijven voeren.

Bereikbaarheid

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Investeringsprojecten regionaal programma

100

600

600

500

Verkeersveiligheid kruispunten Energieweg (*)

70

200

Campus Heijendaal en rotondes

500

Restant krediet ringstraten (vrijval)

-200

Totaal

-130

800

600

600

500

Ad (*): in de zomernota was een bedrag van € 270.000 opgenomen voor 2020. Het voorstel is nu om een bedrag van € 70.000 al in 2019 te investeren.

We nemen deel aan regionale projecten voor de duurzame aanpak van de mobiliteitsproblematiek, zoals plekken in de stad waar mensen diverse soorten elektrische deelvoertuigen kunnen gebruiken. Hiervoor is in de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 100.000 krediet noodzakelijk.
Voor de verdere uitbreiding van het fietsnetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen is provinciale subsidie beschikbaar, op voorwaarde dat de gemeente Nijmegen zelf ook middelen inzet. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage  van € 500.000 vanaf 2021 is noodzakelijk om onze plannen voor het fietsnetwerk te kunnen uitvoeren en aanspraak te maken op de subsidiemiddelen.
Voor de oplossing van verkeersonveilige situaties worden de kruispunten Energieweg en rotondes op de Heijendaalseweg aangepakt. Hiervoor is eenmalig in 2020 € 770.000 noodzakelijk.

Het restant krediet ringstraten kan in 2019 vrijvallen. Deze ruimte hebben we ingezet ter dekking van nieuwe investeringen.

Wonen en stedelijke ontwikkeling

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Aanpassen openbare ruimte Vlaams kwartier

100

300

Uitvoeren Valkhofkwartier

2.100

2.100

Bruisende binnenstad (tbv confinanciering)

360

Watersportcentrum

350

Totaal

450

2.100

2.460

300

We verbeteren de omgevingskwaliteit van het Vlaams Kwartier en stimuleren de herontwikkeling van bestaande
functies naar beter passende woon-, horeca en dienstverlenende functies. In 2019 gaan we aan de slag met aanpassingen en herinrichting van de openbare ruimte, onder andere in de afgesloten Eilbrachtstraat.

Het Valkhofkwartier is een van de prioritaire gebieden in de binnenstad van Nijmegen waar we de komende jaren fors mee aan de slag willen gaan. We willen uitvoering geven aan de door uw raad vastgestelde visie en het Valkhofkwartier ontwikkelen tot dé locatie in de binnenstad van waaruit bezoekers en toeristen kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis en de cultuur(historie) van Nijmegen. We investeren hiermee in de verbinding van het Valkhofpark met het stadscentrum, de Waalkade en de Ooypoort, in het versterken van het museum en in een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Dit leidt tot een plein met een betere verblijfskwaliteit en kansen voor economische spin off.

Ten behoeve van de dynamische investeringsagenda Bestuursakkoord stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen nemen we een bedrag van € 360.000 op voor de benodigde co-financiering.

We willen een Watersportcentrum realiseren in de Spiegelwaal. Inmiddels heeft de RV De Waal kenbaar gemaakt niet meer te willen/kunnen participeren in een gezamenlijk watersportcentrum. Hierdoor is een financieel tekort ontstaan. Met de 5 resterende verenigingen wordt verder gewerkt aan een haalbaar en betaalbaar planconcept. Wij willen een bijdrage verstrekken van maximaal € 350.000. Wij verwachten dat ook de Radboud Universiteit een additionele bijdrage zal gaan leveren.

Openbare ruimte

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Aanpassing schakelkasten

100

Vervanging groenstructuur oostzijde Mauritssingel

250

250

Compensatie prijsinflatie bulkkredieten OR

105

105

105

105

Groot onderhoud park Brakkenstein

600

600

LED verlichting binnenstad

250

250

Totaal

350

1.205

955

105

105

We moeten in 2019 de schakelkasten voor de openbare verlichting aanpassen zodat de levering van elektriciteit voor de openbare verlichting per 1 januari 2020 gegarandeerd is.

Voor de vernieuwing van de groenstructuur aan de Mauritssingel zijn extra middelen nodig; binnen reguliere budgetten is geen ruimte. Uitstel is geen optie, omdat bomen dan niet overleven.

De bulkkredieten voor projecten in de stad worden aangevuld met prijsinflatie.

In park Brakkestein vallen steeds meer oude en monumentale bomen uit. Daarnaast dient hinderlijke groei van monumentale bomen met het oog op de veiligheid te worden ingeperkt. Daarom willen we de komende jaren ervoor zorgen dat dit historisch rijksmonument toekomstbestendig wordt gemaakt. Deels is geld beschikbaar binnen bestaande budgetten en van de provincie krijgen we een subsidie van € 2 ton. Daarboven is een extra krediet nodig van 1,2 miljoen euro.

De lichtarmaturen in het centrum moeten vervangen worden. We stappen over op LED-verlichting. We kiezen ervoor alle lampen in één keer te vervangen. Dit levert optisch een fraaier beeld in het centrum en voordelen in beheer en onderhoud.

Cultuur en Cultureel Erfgoed

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Museum het Valkhof 

2.700

Archeologische depot

2.750

Totaal

2.750

2.700

De inrichting van Museum Het Valkhof is verre van optimaal en installaties (klimaatbeheer en beveiliging) zijn dringend aan vervanging toe. Het museum heeft op basis van zijn visie een masterplan gemaakt. Dit vergt een investering van 14 miljoen euro, waarvan het museum 3 miljoen euro voor haar rekening neemt. Voordat we investeren in het museum, willen we het huidige pand in 2020 aankopen (budgetneutraal; deze aankoop bekostigen we uit de verhuur aan het museum). Vooruitlopend daarop willen we van onze totale investering van 11 miljoen euro in 2019 al 0,5 miljoen euro uitgeven voor het in gebruik houden van de installatie. Het risico voor sluiting van het museum is anders aanwezig.
Voor de totale investering van 11 miljoen euro is vanuit het coalitieakkoord een investeringsbedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd voor het Valkhofkwartier. Dit willen we inzetten voor het museum. En binnen de investeringsbegroting hebben we ruimte voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. Resteert een nog te dekken bedrag van 5,8 miljoen euro. Dat is beschikbaar doordat we € 350.000 aan exploitatiemiddelen cultuur voor de kosten van rente en afschrijving inzetten (vorig jaar is naar aanleiding van het coalitieakkoord structureel 1 miljoen euro voor cultuur toegevoegd aan de programmabegroting).

Ons archeologisch depot voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Daarnaast zijn we  sinds 2015 betrokken bij een project om samen met de provincie een gezamenlijk depot te creëren. Dat is een langdurig traject en omdat eerder nog niet geheel duidelijk was waartoe dat zou leiden is in de begroting van 2019  voorlopig al een bedrag van 1,3 miljoen euro gereserveerd om de ergste nood in ons eigen depot te lenigen. Inmiddels is gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om ons depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg zo te verbouwen en in te richten dat het onderdak kan bieden aan zowel de gemeentelijke als de provinciale collectie, op een manier die voldoet aan alle eisen en garandeert dat het archeologische erfgoed duurzaam en verantwoord voor de toekomst kan worden bewaard. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op ongeveer 8,3 miljoen euro. De provincie zal hiervan ongeveer de helft voor haar rekening nemen, zodat er voor de gemeente een aandeel overblijft van 4,2 miljoen euro. Daarvan is 1,3 miljoen euro eerder al vrijgemaakt en kan naar schatting 0,15 miljoen euro worden geput uit de budgetten voor de kantoorinrichting. Dat betekent dat er een aanvullende financieringsbehoefte is van 2,75 miljoen euro.
Alle betrokken partijen zijn overtuigd van de merites van deze oplossing en voornemens deze weg gezamenlijk te blijven volgen. De provincie streeft ernaar het besluit nog in 2019 te nemen. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat de financieringsbehoefte van een oplossing voor alleen ons eigen depot voor de gemeente in dezelfde orde van grootte zal liggen.

Sport

bedragen * € 1.000

  2019

  2020

 2021

 2022

 2023

Sport Uitvoering nota buitensport 2e fase:

0

  - Herontwikkeling staddijk tbv Oranje Blauw (vertrek Rugby)

300

  - Verhuizing korfbalver. Keizerstad naar Koudenhoek

1.800

  - Clubhuis en kleedkamers korfbalver. Noviomagnum

1.800

  - Aanleg kunstgrasvelden Noviomagnum en KDC

800

Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijmegen-noord

200

Totaal

500

1.800

1.800

800

Dit college investeert de komende jaren om sport en bewegen in Nijmegen toegankelijk te maken. In het Coalitieakkoord was al 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om een eerste slag te slaan met de uitvoering van de Nota Buitensportaccommodatiebeleid fase 1. Om de ambities uit fase 2 en fase 3 uit deze Nota te realiseren, is meer investeringsruimte nodig. Daarmee  vergroten we enerzijds het sportaanbod in Nijmegen-Noord en wordt anderzijds de capaciteit van bestaande accommodaties, zoals die van  voetbalvereniging Oranje Blauw, vergroot. Daarnaast investeren we, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 'Nijmegen samen vooruit' in extra tennisvelden in Nijmegen Noord.

Concreet voeren we de volgende projecten uit.

Verhuizing rugby naar Sportpark de Biezen
Het voormalig rugbyveld en twee trainingsvelden worden omgebouwd tot twee natuurgrasvoetbalvelden ten behoeve van voetbal Oranje Blauw.

Verplaatsing korfbalvereniging Keizerstad naar Koudenhoek.
Het areaal aan buitensportaccommodaties in Nijmegen Noord is zowel beperkt in omvang (aantal sportparken) als eenzijdig: alleen voetbal en tennis. Om extra ruimte te creëren voor buitensport in Nijmegen Noord en iets te doen aan de eenzijdigheid van aanbod, verplaatsen we korfbalvereniging Keizer Karel naar Noord. De bouw van een clubhuis voor Keizer Karel ramen we op € 1.330.000 en voor 2 extra kleedkamers en scheidsrechterskleedkamer  € 470.000.

Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Noviomagum
We verplaatsen korfbalvereniging Novio Magum van Zuid naar Noord. De investering is voor  bouw clubhuis en 4 kleedkamers NovioMagum; € 1,800.000).

Aanleg kunstgrasvelden Noviomagnum en KDC
Daarnaast is € 800.000 nodig voor aanleg  2 kunstgras korfbalvelden en aanleg kunstgras voetbalveld KDC (trainen en wedstrijden).

Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijmegen-noord

In het Coalitieakkoord staat: “In Nijmegen-Noord is een tekort aan sportvoorzieningen en we willen voldoen aan die sportbehoefte. Zo krijgen de bestaande verenigingen in de Vossenpels uitbreiding van het aantal tennisbanen.” Daarnaast kunnen we werk met werk maken door hiermee in één keer een betere toegankelijkheid voor gebiedsontwikkeling in de Vossenpels te realiseren.

ga terug