Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Bezuinigingen

In deze paragraaf gaan we in op de afwikkeling van voorgestelde bezuinigingen. Alle bestaande bezuinigingen zijn ingeboekt en verwerkt, zoals reeds eerder aan u gemeld.
Deze begroting bevat een groot aantal nieuwe bezuinigingsvoorstellen waaruit door u keuzes worden gemaakt en die daarna met vaststelling van de begroting definitief worden en zullen worden uitgevoerd. In een volgend planning en control document zullen wij u verantwoording afleggen over de uitvoering van deze nieuwe bezuinigingen.

In deze stadsbegroting zijn meerjarig een aantal bezuinigingen verwerkt om tot een sluitend geheel te komen. Voor een bedrag van 1,9 miljoen is nog geen definitieve invulling gevonden. Dit betreft enerzijds €1 miljoen dat via onderzoeksopdrachten binnen de inhoudelijke programma’s gevonden moet worden. Anderzijds is dit €0,9 miljoen wat op de ambtelijke organisatie gevonden moet worden. Deze bedragen staan momenteel als stelpost opgenomen onder het taakveld “overige baten en lasten”.

bedragen € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

Openstaande bezuinigingen op stelpost
Organisatie

Bezuiniging individueel keuze budget

400

400

400

400

Efficiency taakstelling

500

500

500

500

Programma’s

Onderzoeksopdrachten

1.000

1.000

Totaal

900

900

1.900

1.900

ga terug