Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Als gemeente zijn we er voor de stad en de inwoners. Onze omgeving bepaalt daarom wat ons te doen staat. En die omgeving verandert snel. We hebben grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, het blijven van een aantrekkelijke stad en op het terrein van het werken aan een meer veerkrachtige economie en tegelijkertijd een sociale stad blijven. En dat in een stad die langer blijft groeien dan andere steden waarbij we te maken hebben met vergrijzing maar ook met een toename van de groep jongeren.

Dat vraagt om een moderne overheid die flexibel en wendbaar is en die ook voor de langere termijn de goede stappen kan zetten. De belangrijkste beweging die we maken is dat niet onze eigen systemen, procedures en regels bepalend zijn voor wat we doen en hoe we de dingen doen, maar dat de opgaven en de belevingswereld van de mensen in de stad steeds ons vertrekpunt zijn.
Om dit te kunnen doen maken we als organisatie drie bewegingen:

  • Van een organisatie die zich steeds alles probeert te ontwikkelen naar een wendbare organisatie
  • Van hiërarchische organisatie naar met elkaar werken in een netwerk (binnen en buiten de gemeentelijke organisatie)
  • En van een verkokerde organisatie naar één organisatie: ‘organisatie’.

Informatie

Beleid en ontwikkeling
Vanuit het digitaal informatie beleid (DIB) werken we aan het flexibel en verantwoord laten stromen van informatie. We actualiseren onze visie voor 2020-2023. We streven naar digitale dienstverlening tenzij de menselijke maat een andere vorm vraagt. We spelen via data gestuurd werken steeds meer in op vragen uit de stad. Hiervoor richten we ons op de professionalisering van gegevensmanagement, informatiebewustzijn en duurzaam digitaal archiveren.

In 2020 gaan we verder met de realisatie van alle te nemen maatregelen die gesteld worden vanuit de baseline informatieveiligheid overheid (BIO) en geven de continue aandacht die cybercrime van ons vraagt. Daaraan gekoppeld is er versterkte aandacht voor privacy op basis van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), waarbij privacy by design een overkoepelend uitgangspunt is.
Professionaliteit, data & intuïtie gaan hand in hand, om in een open samenleving dienstverlening verantwoord te organiseren. We zoeken steeds een verantwoorde balans met informatieveiligheid en privacy.

Dienstverlening
We blijven onze dienstverlenende en bedrijfsvoering processen digitaliseren en informatie gestuurd organiseren. Doel is dit steeds bewuster te doen, vanuit de behoefte van inwoner en ondernemer, waarbij we gebruik maken van de 'klantreismethode'. Zo ondersteunt techniek waar mensen behoefte aan hebben.

Daarnaast starten de implementatie-activiteiten voor de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 -gedeeltelijk- wordt ingevoerd (programma loopt tot 2029) en waar digitale ondersteuning een belangrijk onderdeel van uitmaakt.
De ambities die we eerder geformuleerd hebben vanuit het concept Smart City zijn uitgewerkt en vastgesteld in de Nijmeegse strategie Open & Weerbaar. Hiervoor zijn we met  diverse organisaties in de  samenleving een manifest  aangegaan. De gemeente faciliteert en ondersteunt daarbij en neemt alleen initiatieven als organisaties dat niet zonder ons kunnen. De belangrijkste activiteiten die we voor 2020 daarin zien zijn het faciliteren van ons Open Data portaal met nieuwe datasets en zorgen dat digitale identiteit vorm krijgt.

Samenwerking
We werken samen in regionaal verband en verzorgen enerzijds dienstverlenende activiteiten voor regionale partners als ODRN, ROB, en regiogemeenten en werken anderzijds samen met de regio binnen de IRVN om de digitale infrastructuur duurzaam, veilig te houden en door te ontwikkelen op ons DIB. We zijn toe aan de volgende ontwikkelfase en gaan gezamenlijk met de regio de rol van IRVN bepalen bij nieuwe technologische, landelijke en beleidsontwikkelingen.

Op landelijk niveau houden we ons bezig met het Programma Samen Organiseren. Zo is de Task Force en het College van Dienstverlening VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aan de slag met het GGU programma (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering) en richten we ons op een aantal speerpunten: het bouwen aan een nieuw gezamenlijk informatievisie Common Ground en ontwikkeling van instrumenten voor digitale identiteit.

Facilitaire zaken

Het Strategisch huisvestingsplan heeft geleid tot het onderbrengen van de gemeentelijke organisatie in 2 dienstgebouwen. In het kader van het Strategisch Huisvestingsplan blijven we aandacht geven aan het verhuur gereed maken en het verhuren van de vrije m2's in de vrijgekomen panden. Tevens richten we in het kader van flexibel werken de kantoorruimtes verder in voor het toenemende gebruik van mobiele devices en veranderende behoeften.
De behoefte aan en noodzaak van vastgesteld facilitair beleid is groot. Oorzaken hiervoor zijn de veranderende behoeften betreffende huisvesting en facilitaire producten en een aantal andere vraagstukken. Eind 2018 is een start gemaakt met het beschrijven van de gewenste noodzakelijke kaders; de verwachting is dat dit medio 2019 wordt afgerond. Hierna worden de noodzakelijke acties vanuit het strategisch facilitair plan opgepakt. Dit zal vanaf de 2e helft 2019 nog doorlopen in 2020. Er zal onder andere meer data gestuurd gewerkt gaan worden om de facilitaire processen te verbeteren en meer in control te zijn.
De gemeente Nijmegen wil de vitaliteit en gezondheid van haar medewerkers vergroten. Daarom is vorig jaar het  vitaliteitsbeleid opgesteld. Het gaat erom dat we een vitale organisatie willen zijn, waar een gezonde leefstijl, werkgeluk, productiviteit en duurzame inzetbaarheid centraal staan.
De afdeling PIF werkt het beleid de komende jaren verder uit, samen met medewerkers, leidinggevenden en de ondernemingsraad (OR). Een aantal eerste acties die in 2019 zijn opgestart, hebben een doorloop in 2020.

Juridische zaken

Wij zorgen ervoor  dat we tijdig aan tafel komen bij juridische adviseringsvraagstukken, ter ondersteuning van bestuur en organisatie bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Daarnaast voeren we  de regie op de inzet van de stadsadvocaat. Sinds 1 november 2018 is dat Hekkelman Advocaten. Ook dragen we zorg voor het toetsen van de juridische kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen op een aantal algemene criteria.
Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaren, beroepszaken en klachten. Leidend daarbij is dat vanuit het oogpunt van dienstverlening, maar met behoud van juridische kwaliteit,  snel met de burger contact wordt opgenomen om te kijken of het bezwaar informeel kan worden opgelost, dan wel een juridische procedure noodzakelijk is.
Juridische Zaken zet in op samenwerking met partners in Legal Valley-verband door middel van kennisplatforms en uitwisselingsprogramma’s.

Stadscontrol

Stadscontrol is gericht op het versterken van de organisatiebeheersing en –sturing, zodat de gemeente met redelijke zekerheid haar vastgestelde doelen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures naleeft, over betrouwbare financiële en beheerinformatie beschikt, effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet, activa waaronder persoonsgevoelige gegevens en bedrijfskritieke informatie beschermt, en fraude voorkomt.
Belangrijk kernactiviteiten van Stadscontrol zijn:

  • Het versterken van de leercyclus binnen de organisatie door het uitvoeren van onderzoek en audits naar onder meer samenwerking, cultuur en informatiestromen binnen de interne organisatie en de externe omgeving door te kijken naar heden, verleden en toekomst;
  • Het versterken van de weerbaarheid van de organisatie door het stellen van verwachtingen aan en ondersteunen van gemeentebrede organisatiebeheersing om grip te krijgen op onze werkprocessen en kansen te benutten;
  • Het vergroten van onze slagkracht door het bieden van extra zekerheid over de effecten van voorgenomen (verbeter)voorstellen en het zelfstandig in gang zetten van verbeterslagen;
  • Het borgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie door het coördineren en regisseren van informatiebeveiligingsmaatregelen om persoonsgevoelige gegevens en bedrijfskritieke data te beveiligen;
  • Het toezien op goed openbaar bestuur met specifieke aandacht voor het bestrijden van fraude, aandacht voor integriteit en dragen van verantwoordelijkheid voor publieke taken.
ga terug