Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Personeel

We zorgen voor kwalitatief goed toegerust personeel, een goede werkomgeving en een prettige werksfeer. Zo spelen we optimaal in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Dit draagt  bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

Leren en Ontwikkelen

De organisatie zal zich blijven ontwikkelen ten behoeve van de opgaven waar we voor staan. We gaan aan de slag met het herijken van onze visie op leren en ontwikkelen zodat we beter onze werkwijzen kunnen stroomlijnen, de kennis die we al in huis hebben beter kunnen benutten en tevens kennis gericht kunnen uitbouwen.
Daarbij gaan we zorgen voor kennisdeling dwars door de organisatie heen zodat we beter van elkaar weten wat we doen en waar we mee bezig zijn en samenwerken met de stad. Van alle medewerkers wordt persoonlijk leiderschap gevraagd.
Op managementniveau streven we naar eenheid in sturing en om dit te bereiken wordt een management development programma ontwikkeld.

Mobiliteit

We streven naar een goede mix van jongere en oudere medewerkers en zetten instrumenten voort om duurzame inzetbaarheid te vergroten, zoals het traineeprogramma en het generatiepact.
We gaan aan de slag met de doorontwikkeling van het instrument Oversteek, zodat we het nog beter kunnen inzetten bij het formuleren, prioriteren en het verdelen van ons werk. In het najaar van 2019 start een pilot met betrekking tot het digitaal talentprofiel.
Het proces van werving en selectie ontwikkelen we door: centrale regie en ondersteuning vanuit P&O, ontwikkelen als werkgever van het merk Nijmegen met goede arbeidsmarktcommunicatie, invoeren van een ander werving en selectiesysteem en communicatie naar sollicitanten. In eerste instantie gericht op alle externe vacatures, maar we willen snel uitbreiden naar resultaatopdrachten van Oversteek en inhuur. Het is van belang om aandacht te hebben voor toekomstige ontwikkelingen (strategische personeelsplanning), teamsamenstelling en diversiteit.

Organisatie

Personeelsbeleid beschrijft de levenscyclus van onze medewerkers, van instroom tot uitstroom en alle stappen daar tussen in.  We gaan ons personeelsbeleid actualiseren, waarin we de organisatievisie de basis vormt.
We zorgen voor scherpte en duidelijkheid in onze inrichtingsprincipes. Hierbij wordt aandacht gegeven aan: het aantal managementlagen, de span of control, het beleggen van verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording en rekenschap.
Als organisatie hebben we informatie nodig om te kunnen sturen. Die informatie moet ons helpen te sturen op onze belangrijke principes en doelen. Het nieuwe Enterprise Intelligence team bedrijfsvoering (EI-team bedrijfsvoering) zorgt voor gemeentebrede managementinformatie die beter aansluit bij de wijze waarop we ons als organisatie ontwikkelen en de wijze waarop we willen sturen.
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gaat op 1 januari 2020 in. Lopende het jaar zullen de nieuwe procedures en regels in de praktijk hun uitwerking krijgen.  
Op het gebied van Arbo ronden we de aanbesteding bedrijfszorg (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsfysiotherapie,  en psychologen) voor de periode vanaf 2020 af.

ga terug