Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

In 2019 is een actuele kadernota Verbonden partijen door uw raad vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat iedere zienswijze  op de stukken van gemeenschappelijke regelingen voortaan door de raad worden vastgesteld. Daarnaast zijn daarin afspraken vastgelegd over de presentatie van aanvullende informatie per verbonden partij.

Er zijn vooralsnog geen voornemens voor beëindiging van, deelname aan of oprichting van verbonden partijen.

ga terug