Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Subsidies

Subsidieoverzicht

Programma; bedragen *€ 1.000

2019

noot

 2020

 2021

 2022

 2023

Bestuur en Organisatie

1

0

0

0

0

Bestuur

1

0

0

0

0

Veiligheid

45

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

45

0

0

0

0

Economie en toerisme

1.574

1.590

1.485

1.455

1.205

Economische ontwikkeling

569

1

762

658

628

378

Bedrijfsloket

589

2

403

403

403

403

Economische promotie

416

425

425

425

425

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

57.227

57.127

55.367

54.754

54.754

Samenkracht en burgerparticipatie

20.481

3

21.078

20.799

20.799

20.799

Wijkteams

8.435

4

8.720

8.720

8.720

8.720

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

820

5

1.415

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18+

1.488

1.417

1.357

1.322

1.322

Maatwerkdienstverlening 18-

618

6

377

168

168

168

Geëscaleerde zorg18+

17.851

7

18.445

18.549

18.424

18.424

Geëscaleerde zorg18-

6.179

4.241

4.241

4.241

4.241

Volksgezondheid

1.356

1.434

1.533

1.080

1.080

Werk en Inkomen

1.403

8

1.285

1.184

1.184

1.184

Inkomens regelingen

1.340

1.230

1.128

1.128

1.128

Begeleide participatie

23

24

24

24

24

Arbeidsparticipatie

40

32

32

32

32

Onderwijs

8.680

9.321

8.180

8.083

7.986

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.680

9

9.321

8.180

8.083

7.986

Bereikbaarheid 

3

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

3

0

0

0

0

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

102

104

104

104

104

Ruimtelijke ordening

21

21

21

21

21

Wonen en bouwen

81

83

83

83

83

Openbare ruimte

602

394

344

319

294

Openbaar groen en recreatie

156

112

112

112

112

Riolering

50

0

0

0

0

Milieubeheer

395

10

282

232

207

182

Cultuur en Cultureel Erfgoed

20.054

20.082

19.788

19.788

19.786

Cultuurpresentatie

11.360

11

11.189

10.894

10.894

10.894

Musea

2.688

2.750

2.750

2.750

2.750

Cultureel erfgoed

17

16

16

16

15

Media

5.989

12

6.127

6.127

6.127

6.127

Sport

2.528

2.536

2.036

2.036

2.036

Sportbeleid en activering

2.528

2.536

2.036

2.036

2.036

Totaal

92.219

92.440

88.488

87.722

87.349

Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2020 – 2023

Dit overzicht subsidies heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en taakveld.
In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:

 • subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar

beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen

 • subsidies die voldoen aan de definities uit de NKS en de Awb
 • het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/taakveld.

Deze subsidiebudgetten zijn begroot op specifieke subsidiekostensoorten Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten. De Raad beslist over de grote meerjarige budgetsubsidies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de NKS. Ook zijn er subsidies waarvoor de besluitvorming aan een portefeuillehouder is gemandateerd; deze volgen een separaat traject als logische consequentie van de beleidsregel van waaruit het voorstel wordt gedaan.

Verschil begrotingsjaar 2020 t.o.v. begrotingsjaar 2019

Het totale subsidiebudget 2020 bedraagt € 92.439.648. Het totale subsidiebudget 2019 bedraagt € 92.219.089. Het subsidiebudget 2020 is daarmee € 220.559 hoger dan in 2019. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 ) zijn hieronder weergegeven.

Toelichting verschillen begrotingsjaar 2020 t.o.v. 2019 per programma

Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2020 t/m 2023. Tussen de begrotingsjaren 2020 en 2019 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit College‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.

De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.

 1. Programma Economie en Toerisme

Taakveld economische ontwikkeling
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 193.000.
Oorzaak hiervoor is de toename van de subsidie aan CITC van € 250.000 in 2019 naar
€ 500.000 in 2020.  

 1. Programma Economie en Toerisme

Taakveld bedrijfsloket
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 is een afname van € 186.000.
Oorzaak hiervoor zijn de bij de Stadsbegroting geboekte bezuinigingen op het ondernemersfonds
van €200.000.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
  Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 597.000.
Oorzaak hiervoor is enerzijds indexering bij inclusieve wijknetwerken, informele zorg en informatie en advies, en anderzijds taakmutaties uit het gemeentefonds op het gebied van diversiteit.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld wijkteams
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 285.000.
Oorzaak hiervoor is indexering en een a-structurele daling in 2019.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld maatwerkvoorzieningen (WMO)
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 595.000.
Oorzaak hiervoor is een a-structurele subsidie in verband met detachering Wmo-medewerkers.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld maatwerkdienstverlening 18-
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van € 241.000.
Oorzaak hiervoor is een a-structurele subsidie in 2019 waarvan de hoogte voor 2020 nog niet bepaald is.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld geëscaleerde zorg 18+
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 594.000.
Oorzaak hiervoor is indexering van de subsidiebudgetten en verwerking van de taakmutaties uit de meicirculaire 2019.

 1. Werk en inkomen

Taakveld inkomensregelingen ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van €110.000.
Oorzaak hiervoor is dat er twee Stichting Leergeld in 2019 een tweetal extra incidentele subsidies zijn verstrekt.

 1. Programma Onderwijs

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 641.000.
Oorzaak hiervoor is slechts administratief; de verwachting is dat in 2020 nagenoeg hetzelfde
subsidiebedrag wordt verstrekt als in 2019.

 1. Openbare ruimte

Taakveld Milieubeheer
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van €116.000.
Oorzaak hiervoor is dat er in 2019 eenmalige subsidies zijn verstrekt in het kader van Power2Nijmegen en Nijmegen aardgasvrij.

 1. Programma Cultuur en Cultureel erfgoed

Taakveld cultuurpresentatie
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van € 171.000.
Oorzaak hiervoor zijn de eenmalige subsidies die in 2019 zijn verleend, deze waren
met name voor 75 jaar vrijheid.

 1. Programma Cultuur en Cultureel erfgoed

Taakveld media
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 138.000.
Oorzaak hiervoor is de indexering.

ga terug